ANTAGNINGSPROCESS FÖR MASTER I FILM OCH MEDIA

Denna antagningsprocess gäller inriktningarna Animation, Radio och The Art of Impact med programstart höstterminen 2022.

Tidplan 2022

17 januari: Sista ansökningsdag 

18 mars: Besked om vilka som gått vidare till intervju och inte 

28 mars - 1 april: Intervjuer

6 maj: Antagningsbesked

 

Steg 1. Bedömning av behörighet

Bedömningen av behörighet är indelad i två delar:

A. Den grundläggande behörigheten kandidatexamen och den särskilda behörighet konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen, Svenska 1, 2 och 3 (gäller ej Animation och The Art of Impact), Engelska 6 och 15 hp samt examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande. 

B. Bedömning av det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning.

Behörighetsprovet

Behörighetsprovet som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning inom film och media bedöms av en antagningsgrupp. Bedömningen baseras på arbetsprover i form av rörlig bild, ljudklipp eller textdokument som har skickats in i ansökan samt på följande dokument: projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga och motiveringsbrev.

Antagningsgruppen bedömer nivån på den sökandes konstnärliga arbete genom att ta del av arbetsprov och värderar:

 - hantverksmässig nivå

 - tydligheten i det konstnärliga uttrycket i arbetet

Utifrån projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga och motiveringsbrev bedömer antagningsgruppen den sökandes artikulationsförmåga baserat på:

 - motivationen till att söka till programmet

- förväntningar på studierna inom programmet

- projektidéns, den konstnärliga frågeställningens eller forskningsfrågans tydlighet och relevans i relation till programmet

- projektets möjliga utmaningar

- kontextualisering av projektet inom fältet film och media och samhället

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter

- visa förståelse av konstens roll i samhället.

Bedömning

Bedömning av behörighetsprovet relaterar till kriterierna för de två delarna i provet. Den sökande måste ha godkänt i båda delar för att bli godkänd på behörighetsprovet. 

Betygsskalan för bedömningarna är:

Godkänt: Den sökande visar den efterfrågade förmågan

Underkänt: Den sökande visar inte den efterfrågade förmågan

Steg 2. Urval utifrån inskickat material

Antagningsgruppen gör ett första urval utifrån inskickat material. De som går vidare kallas till intervju.

Steg 3. Intervju – via Zoom

Den här delen av antagningsprocessen består av en intervju med antagningsgruppen. Den sökande får tillfälle att mer utförligt beskriva sin praktik och sitt projekt. Antagningsgruppen kommer att fokusera på den sökandes konceptuella, estetiska och teoretiska intressen, samt på den sökandes visioner för två års masterstudier. Bedömning görs utifrån intervjun såväl som inlämnat material.

Urval och kriterier

Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urvalet av de sökande görs på konstnärlig grund av en antagningsgrupp. Urvalet görs i ett första skede genom en samlad bedömning av inkomna ansökningshandlingar därefter intervjuer.

Kriterierna för urvalet är: 1. Den sökandes förmåga att lösa konstnärliga uppgifter, problem eller frågeställningar inom den sökta inriktningen. 2. Den sökandes förmåga att reflektera över den egna och andras konstnärliga uttryck.

Antagningsgruppen

Bedömningen av behörighetsprov görs av en antagningsgrupp med expertkunskaper som är relevanta för programmet och den består främst av lärare vid Stockholms konstnärliga högskola. Urvalsprov görs av en antagningsgrupp med expertkunskaper som är relevanta för programmet. Den består både av lärare vid Stockholms konstnärliga högskola och oftast av representanter från det professionella fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.