ANTAGNINGSPROCESS FÖR MASTER I FILM OCH MEDIA

Denna antagningsprocess gäller inriktningarna Animation, Dokumentära processer och The Art of Impact med programstart höstterminen 2020.

Tidsplan 2020

15 januari: Sista ansökningsdag

Vecka 11: Besked om vilka som gått vidare till steg 2 och inte

Vecka 12-13: Intervjuer

Vecka 16: Antagningsbesked

 

Steg 1. Bedömning av behörighet

Bedömningen av behörighet är indelad i två delar:

A. Den grundläggande behörigheten kandidatexamen och den särskilda behörighet konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen, Svenska 1, 2 och 3, Engelska 6 och 15 hp samt examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande. Ev. ansökan om reell kompetens granskas av en speciellt utsedd lärare.  

B. Bedömning av det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning.

Behörighetsprovet

Behörighetsprovet som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning inom film och media bedöms av en antagningsgrupp. Bedömningen baseras på film- eller ljudklippet och det arbetsprov som har skickats in i ansökan samt på följande dokument: projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga och motiveringsbrev.

Antagningsgruppen bedömer nivån på den sökandes konstnärliga arbete genom att ta del av film- eller ljudklippet och arbetsprovet och värderar:

 - hantverksmässig nivå

 - tydligheten i det konstnärliga uttrycket i arbetet

Utifrån projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga och motiveringsbrev bedömer antagningsgruppen den sökandes artikulationsförmåga baserat på:

 - motivationen till att söka till programmet

- förväntningar på studierna inom programmet

- projektidéns, den konstnärliga frågeställningens eller forskningsfrågans tydlighet och relevans i relation till programmet

- projektets möjliga utmaningar

- kontextualisering av projektet inom fältet film och media och samhället

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter

- visa förståelse av konstens roll i samhället.

Bedömning

Bedömning av behörighetsprovet relaterar till kriterierna för de två delarna i provet. Den sökande måste ha godkänt i båda delar för att bli godkänd på behörighetsprovet. 

Betygsskalan för bedömningarna är:

Godkänt: Den sökande visar den efterfrågade förmågan

Underkänt: Den sökande visar inte den efterfrågade förmågan

Steg 2. Intervju – på Stockholms konstnärliga högskola eller via Skype

Den här delen av antagningsprocessen består av en intervju med antagningsgruppen. Den sökande får tillfälle att mer utförligt beskriva sin praktik och sitt projekt. Antagningsgruppen kommer att fokusera på den sökandes konceptuella, estetiska och teoretiska intressen, samt på den sökandes visioner för två års masterstudier. Bedömning görs utifrån intervjun såväl som inlämnat material.

Urval och kriterier

Urvalet av de sökande görs på konstnärlig grund av en antagningsgrupp. Urvalet görs i ett första skede genom en samlad bedömning av inkomna ansökningshandlingar därefter intervjuer.

Kriterierna för urvalet är: 1. Den sökandes förmåga att lösa konstnärliga uppgifter, problem eller frågeställningar inom den sökta inriktningen. 2. Den sökandes förmåga att reflektera över den egna och andras konstnärliga uttryck.

Antagningsgruppen

Bedömningen av behörighetsprov och urvalsprov görs av en antagningsgrupp med expertkunskaper som är relevanta för programmet. Den består både av lärare vid Stockholms konstnärliga högskola och av representanter för det professionella fältet.