UKÄ:s granskning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning och forsk­ning i Sverige på uppdrag av regeringen. UKÄ kommer att gran­ska vårt kvalitetssystem under våren 2020.

Fyra olika granskningar utgör det nationella systemet för kvalitetssäkring, som UKÄ ansvarar för. En av dessa är granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (kvalitetssystem). SKH:s kvalitetssystem för utbild­ning kommer att granskas av en extern bedömargrupp under våren 2020. De fyra delar som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring är:

  1. granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (kvalitetssystem)
  2. prövningar av examenstillstånd
  3. tematiska utvärderingar
  4. utbildningsutvärderingar

En extern bedömargrupp, som UKÄ har utsett, kommer våren 2020 att granska vilka ru­tiner och processer vi har för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningarna. Som un­derlag för gransk­ningen har de vår självvärdering, intervjuer, synpunkter från studen­t­kårerna och annat som bedömargruppen kan efterfråga. Granskningen kommer bland annat att göras genom två platsbesök. Det första äger rum den 11 mars 2020, det andra 6-7 maj 2020.

UKÄ: s granskning utgår från sex olika bedömningsområden. Inom varje bedöm­nings­område finns ett antal bedömningsgrunder eller kriterier. Dessa utgår i sin tur från Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

De sex bedömningsområdena är

  1. styrning och organisation
  2. förutsättningar
  3. utformning, genomförande och resultat
  4. jämställdhet
  5. student- och doktorandperspektiv
  6. arbetsliv och samverkan

Läs mer om kvalitetsarbete på UKÄ:s webbplats.