Resultat av granskningar och utvärderingar

Här publiceras resultat från olika externa och interna granskningar och utvärderingar som rör SKH:s verksamhet.

UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningen inriktning dans

UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering

UKÄ har regeringens uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Syftet med de tematiska utvärderingarna är att bidra med viktig kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar, och kunskap om vilka resultat som har nåtts inom det aktuella temat. UKÄ:s ambition är att de tematiska utvärderingarna ska få stor betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete.

SKH, liksom övriga lärosäten, arbetar nu med sin självvärdering av arbetet med breddad rekrytering. Den ska lämnas till UKÄ senast den 3 maj. Lärosätena får därefter återkoppling på sitt arbete med breddad rekrytering från en bedömargrupp som UKÄ har utsett. Bedömningen utgår från respektive lärosätes förutsättningar och tolkning av uppdraget att arbeta med breddad rekrytering. Bedömningen ges i form av rekommendationer till respektive lärosäte. Fokus för bedömningen är på återkopplingen till respektive lärosäte som ett underlag för lärosätets utveckling. Det kommer inte att ges något samlat omdöme, det vill säga. om vårt arbete med breddad rekrytering är godkänt eller inte.

Självvärderingen kommer att publiceras på den här sidan när den är klar, liksom bedömargruppens yttrande när det kommer.

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

SKH lämnade i december 2019 in en självvärdering över kvalitets­säkrings­arbetet vid högskolan. Under våren 2020 genomförde den bedömningsgrupp som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utsett platsbesök vid SKH, varav det ena genomfördes via zoom. Då intervjuades bl.a. ledningen, lärare, studenter och doktorander.

UKÄ har nu fattat beslut om SKH:s kvalitetssäkringsarbete, med bedömar­gruppens yttrande som underlag. Det samlade omdömet av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala – godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Kvalitetssäkringsarbetet vid SKH får det samlade omdömet Godkänt med fö­r­be­håll. Av de sex bedömningsområdena som ingår i granskningen är det endast ett område vid SKH – Styrning och organisation – som inte anses vara till­fredsställande.

Övriga fem – Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat, Jäm­ställd­het, Student- och doktorandinflytande samt Arbetsliv och samverkan – anses vara tillfredsställande UKÄ:s beslut baseras på bedömargruppens yttrande.

UKÄ:s beslut, inklusive bedömargruppens yttrande hittar du i rutan här intill.

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningen inriktning dans

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat ämneslärarprogrammet i dans vid SKH. I början av 2020 fattade UKÄ beslut som innebär ifrågasatt kvalitet på utbildningen. Ett åtgärdsarbete har bedrivits under 2020 och underlag för förnyad granskning har lämnats in i mitten av februari 2021.

Åtgärderna har fokuserat på en omfattande genomlysning och översyn av pro­gram­met för att säkra progressionen från grundnivå till avancerad nivå, rekrytering av lärare för att stärka den vetenskapliga kompetensen på institutionen och ett ut­ökat samarbete med Stockholms.

SKH:s självvärdering (del 1 och 2), bedömargruppens yttrande och åtgärdsredovisningen hittar du i rutan här intill.