Resultat av granskningar och utvärderingar

Här publiceras resultat från olika externa och interna granskningar och utvärderingar som rör SKH:s verksamhet.

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

SKH lämnade i december 2019 in en självvärdering över kvalitets­säkrings­arbetet vid högskolan. Under våren 2020 genomförde den bedömningsgrupp som UKÄ utsett platsbesök vid SKH, varav det ena genomfördes via zoom. Då intervjuades bl.a. ledningen, lärare, studenter och doktorander.

UKÄ har nu fattat beslut om SKH:s kvalitetssäkringsarbete, med bedömar­gruppens yttrande som underlag. Det samlade omdömet av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala – godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Kvalitetssäkringsarbetet vid SKH får det samlade omdömet Godkänt med fö­r­be­håll. Av de sex bedömningsområdena som ingår i granskningen är det endast ett område vid SKH – Styrning och organisation – som inte anses vara inte till­fredsställande.

Övriga fem – Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat, Jäm­ställd­het, Student- och doktorandinflytande samt Arbetsliv och samverkan – anses vara tillfredsställande UKÄ:s beslut baseras på bedömargruppens yttrande.

Beslut och yttrande

UKÄ:s beslut, inklusive bedömargruppens yttrande hittar du i rutan här intill. (Yttrandet kommer att översättas till engelska.)