Projekt

SKH driver och medverkar i ett antal internationella projekt. Läs mer nedan.

internationaliseringsprojekt_matthew_allen_1500x800.jpg

Linnaeus-Palme - Saõ Paulo, Brasilien

Institutionen för skådespeleri är nu inne på sitt femte år av maximalt åtta av sitt utbytesprojekt med teaterskolan Saõ Paulo Escola de Teatro (SP-ET) i Saõ Paulo, Brasilien. Utbytet finansieras av stiftelsen Linnaeus-Palme med syfte att höja kvaliteten på utbildningen genom långsiktiga samarbetsprojekt med låg- och medelinkomstländer.

Första kontakten med skolan i Saõ Paulo togs redan 2009 inför sammanslagningen av Teaterhögskolan och Dramatiska institutet. De två högskolorna företog en hel del resor i världen för att finna inspiration till vår nya gemensamma högskola och besökte under en resa till Brasilien den då helt nystartade teaterskolan SP-ET. Hösten 2011 besökte vi skolan igen och ansökte därefter om medel från LP-stiftelsen för att inleda ett långsiktigt samarbete. Institutionen för Scenkonst har haft ett eget projekt med samma skola och Institutionen för Film och media har påbörjat ett eget.

Det som var utmärkande för SP-ET var att skolan grundad och ledd av konstnärer med ett eget pedagogiskt system samt ett progressivt socialt engagemang. Skolan har åtta grundprogram (skådespeleri, scenografi och kostymdesign, regi, dramatiker, humor, ljusdesign och teaterteknik) och flertalet fristående kurser. Det pedagogiska systemet innebär att studenterna läser fyra terminer som alla har varsin färg istället för en siffra. Du läser den färg som löper när du börjar, på så sätt blandas erfarna studenter med nya. Skolan tror alltså inte på progression i lärandet utan talar istället om expansion och även att studenterna lär av varandra. Varje termin har en given rubrik, typ ”karaktär och konflikt” eller ”narrativitet”, men innehåll och förhållningssätt skiftar från gång till gång. Även lärare måste göra den resa som studenterna gör genom varje kurs. Till varje termin kopplar skolan även en inspiratör (typ Zygmund Bauman, Suzanne Osten eller Peter Greenaway) vars perspektiv ligger som grund för hur projekten utvecklas. Istället för att lära ut en viss teknik bygger undervisningen på studenternas egna erfarenheter och förutsättningar. Skolan har även ett eget stipendiesystem för att möjliggöra för studenter utan ekonomiska förutsättningar att ta del av undervisningen vilket bidrar till en väldig mångfald bland studenterna på skolan.

Vi såg att skolan hade mycket som vi var intresserade av. Deras utbildning skiljer sig på många sätt från hur vi utbildar i Sverige och vad vi lär ut, men vi såg att vi kunde inspireras av deras idéer om icke-hierarkiskt och icke-progressivt lärande samt deras att de i huvudsak använder sig av devising som materialskapande teknik. Genom att inte bygga lärande på tidigare kunskaper kan de utbilda bredare och motverka oönskade hinder av klass och tradition. Undervisningen bygger också på att de olika inriktningarna möts i samskapande projekt och gör erfarenheter tillsammans. På samma sätt såg SP-ET hur de kunde dra nytta av de erfarenheter och förutsättningar vi har för utbildning i Sverige.

Inom utbytet skickar vi två till tre lärare varje år i vardera riktningen för att undervisa hos varandra under tre veckor. Vi skickar två studenter var för att studera hos varandra i tre månader. Det har betytt mycket för institutionen att flera av lärarna har fått delta i det här utbytet. Det har påverkat hur vi undervisar, hur vi talar om scenkonst och vår medvetenhet om världen. Studenterna på inriktningarna Mimskådespeleri och Skådespeleri har som en del av det program de läst fått nya erfarenheter och kompetenser som jag vet kommer att synas i deras konstnärskap. 


Meeting place music theatre landscape

The Meeting place music theatre landscape: Phase 2 är ett strategiskt partnerskap och syftar till att utöka möjligheterna för både scenkonstnärer och landskapsarkitekter att utveckla sina metoder inom föreställningar om det nuvarande europeiska sociala landskapet, utforska både den inhemska och mellan länder spänningar som landskapet innehåller, både bokstavligt och bildligt. Projektet avser att sammanföra konstnärer, forskare, formgivare, studenter, särskilda miljöer, över EU: s institutioner med utforskning av gemenskap, teori och kreativ praktik.

Stockholms konstnärliga högskola är huvudkoordinator.


Bygga Broar

En internationellt program för film, media och scenkonst.
Bygga Broar (15 hp) ger möjligheter för studenter och lärare att vidga sina arbetsfält och möta nya aspekter av sitt konstnärliga arbete i ett internationellt sammanhang. Under ett år möts 25 studenter och 10 lärare från fem utbildningsinstitutioner för tre arbetsperioder i tre olika städer. Däremellan bygger arbetet på distansarbete i grupper som bildas av en student från varje institution.

Partnerskolorna är:
• School of Visual Arts, New York
• Experimental Theatre Wing, TISCH, New York University
• Stockholm konstnärliga högskola
• Zürcher Hochschule der Künste
• Aalto University of Arts, Helsingfors


NAIP

Detta två år strategiska partnerskap syftar till att modernisera läroplaner och undervisning och lärande metoder i högre musikutbildning genom en vidareutveckling av den European Music Master for New Audiences and Innovative Practice (NAIP). Det strategiska partnerskapet kommer att fokusera på att utveckla nytt innehåll och hållbara strukturer för NAIP utbildning när det gäller kursplaner, rörlighet och erkännande. Det kommer att utveckla kompetens inom området för nya målgrupper och innovativa metoder, särskilt när det gäller den pedagogiska kunskaper och färdigheter i NAIP lärare, liksom att stärka positionen för NAIP filosofi i regelbundna utbildningsprogram. Det kommer att utveckla och sprida ideologi kreativa samarbetsinlärningsmetoder som är inriktade på ovan nämnda problem, med syfte att öka samarbetskomposition, improvisation, praktik baserad forskning och bygga upp personliga färdigheter i traditionella utbildningar.

The Iceland Academy of the Arts är huvudkoordinator för projektet.


NextMove

NextMove är ett treårigt utvecklingsprojekt inom ramen för programmet Erasmus+ Strategisk Partnerskap och syftar till att utforska och utveckla nya tekniker för att möta de förändrade behoven I dagens samhälle I undervisningen av dans, musik och andra konstformer.

Institutionen för danspedagogik vid SKH är huvudkoordinator och tillsammans med Stichting ArtEZ i Nederländerna och Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark skapa en gemensam kurs som skall genomföras regelbundet. Fokus är att utveckla metoder och introducera entreprenörskap för att nå en ny och bredare publik.

www.nextmove-eu.com