Nätverk

Stockholms konstnärliga högskola samarbetar med andra organisationer inom flera internationella nätverk.

""

Photo: Ben Hansen

Högskoleövergripande

European League of Institutes of Arts (ELIA)
ELIA är en samarbetsorganisation som omfattar flertalet konstnärliga högskoleutbildningar i Europa.
www.elia-artschools.org

NORTEAS
NORTEAS är ett nätverk av nordiska och baltiska institutioner för högre utbildning inom scenkonst. Nätverket har fn 15 medlemsskolor och uppmuntrar studenter och lärare att söka utbyte av kunskap, erfarenheter och visioner om scenkonst och utbildning. Huvudsakligen sker detta genom student- och lärarutbyten vilka finansieras av Nordplus stipendiefond. Ordförandeskapet innehas 2016-18 av Iceland Academy of the Arts. Nytt ordförandeskap väljs vartannat år.
www.norteasnetwork.org

Society for Artistic Research (SAR)
SAR är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som vårdar, ansluter och sprider konstnärlig forskning.
www.societyforartisticresearch.org


Institutionerna för cirkus, dans och danspedagogik (f.d. DOCH, Dans och Cirkushögskolan)

dance and the Child international (daCi)
daCi en ideell förening med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av dans för barn på internationell basis.
daci.international

Dance in Education Nordic Network (DENN) 
DENN är ett nordiskt nätverk för fördjupning i dansutbildning.

Fédération Européenne des Ecoles de Cirque Professionnelles (FEDEC)
FEDEC är ett europeiskt och internationellt nätverk för yrkesutbildning i cirkus.
www.fedec.eu

Explorations and Collaborations in the Arts/The ECA Network (ECA)
ECA Nordplus Explorations är dedikerade till att utveckla innovativa tvär/tvärvetenskapliga kursplaner mellan olika program och nivåer inom konstutbildning. Nätverket fokuserar på det särskilda förhållandet mellan dans och musik och skapades 2004.
www.ecanord.org

Nordic Forum for Dance Research (NOFOD)
NOFOD är en ideell organisation som främjar samarbete mellan dansforskare och praktiker. 
www.nofod.org

World Dance Alliance (WDA)
WDA är en internationell organisation med syfte att sprida information och utbyta erfarenheter om dans.


Institutionen för opera (f.d. Operahögskolan)

AEC
Européenne des Conservatoires, akademier de Musique et Musikhochschulen (AEC) är en europeisk kultur och utbildnings nätverk, som bildades 1953. AEC arbetar för att främja europeisk högre musikutbildning och mer allmänt, musik, konst och kultur i dagens samhälle och för kommande generationer. Det gör detta genom att tillhandahålla stöd, information och expertråd till de specialiserade institutioner som erbjuder högre musikutbildning, genom att delta i opinionsbildning och partnerskap byggande på europeisk och internationell nivå och genom åtgärder för att öka förståelsen och förbättra standarder för högre musikutbildning hela Europeiska högre utbildningsområdet och utanför. Idag omfattar nätverket över 300 medlemsinstitutioner i 55 länder. Operahögskolan är medlemmar i detta nätverk.
www.aec-music.eu

ANMA
ANMA (The Association of Nordic Music Academies) främjar genom samarbete kvalitén på högre musikutbildning i de nordiska och baltiska länderna. De nordiska och baltiska universiteten och högskolor i musik är medlemmar i föreningen. ANMA ett forum för behandling av gemensamma frågor som rör högre utbildning i musik och är ett samordnande organ för nordisk/baltiska samarbetsprojekt.
www.nordplusmusic.net

European Opera Academy
European Opera Academy, EOA, är ett europeiskt nätverk mellan ett tiotal Operahögskolor. Varje termin anordnar deltagande institutioner i EOA en tre månader lång kurs som operastudenter på både BA och MA nivå kan söka.
www.europeanopera.academy

NordOpera
Det övergripande målet med nätverket är att utveckla den nordiska/baltiska operautbildningen och skapa en plattform för utbyte av kunskap och erfarenhet för studenter och lärare. Verksamheten omfattar mobilitet (studerande och lärare), intensiva projekt, utveckling av kursplaner, nätverk och andra aktiviteter.
www.nordplusmusic.net

NordClassic
NordClassic nätverket bildades 1988 och var det första nätverket inom högre musikutbildning i de nordiska länderna under NordPlus. Idag består nätverket av 30 institutioner för högre musikutbildning och erbjuder olika utbildningsprogram som sträcker sig från kandidatnivån till doktorandnivå. Syftet med Sibelius nätverket är att stärka nordisk/baltiska högre musikutbildning inom området klassisk musik.
www.nordplusmusic.net


Institutionerna för film och media, scenkonst samt skådespeleri (f.d. Stockholms dramatiska högskola)

Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Tèlèvision (CILECT)
CILECT är en internationell organisation för audiovisuell utbildning.
www.cilect.org

Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision (GEECT)
GEECT är de europeiska utbildningsanordnarna inom CILECT inkl. Israel och Libanon.
www.cilect.org

NORDICIL
NORDICIL är en sammanslutning av nordiska utbildningsanordnare inom film.
www.hil.no

International Platform for Contemporary Performance Training
Ett nätverk för lärare och forskare inom scenkonst med syfte att utveckla utbildningarna.