Plats, händelse, möte

Inom profilområdet utforskar vi samspelet mellan konst och omvärld. Fokus ligger på de föränderliga relationerna, praktikerna och processerna som utvecklas mellan de som medverkar i en samtida konstnärlig praktik.

Forskning i profilområdet rymmer kritiska undersökningar av konst som skapats i/tillsammans med/för det offentliga rummet, möten med publik, metoder och olika sätt att interagera i fysiska/virtuella rum samt de föränderliga roller och det ansvar yrkesverksamma konstnärer har i samhället idag.

Frågeställningar kring offentligt/privat rum, maktrelationer, normkritik och etiska överväganden i relation till estetik är centrala. Dessa kopplas samman med en ambition att föra kritiska dialoger kring konst i ett bredare kulturellt sammanhang.

Kontext och förutsättningar

Profilområdet inbegriper kritiska frågeställningar kring konstens påverkan på omvärlden och vice versa och omfattar forskning som undersöker genus: ras- och klassmedvetenhet; idéer om inklusivitet och privilegium, konstnärliga praktiker som utforskar aktivism, hållbarhet och solidaritet. Vilka olika roller spelar konst, konstnärer och publiker i samtidens kulturella, sociala och politiska kontext, och vad har de för ansvar? 

Relation/Process

Frågeställningar som rör relation/process undersöker förhållandet mellan alla deltagare i en given konstnärlig praxis, där både människor och ting kan definieras som deltagare. Forskning om ’vem’ eller ’vad’ som skapar konst är väsentlig och omfattar undersökningar av hur en konstnärlig process förändrar relationerna mellan publiken, konstnären, verket/händelsen och platsen där den äger rum.

Rumslighet och temporalitet

Området omfattar också undersökningar av hur konstnärliga praktiker kan skapa och/eller identifiera nya fysiska eller virtuella rum men också hur praktiken påverkar och samspelar med de olika rumsliga och temporala förutsättningar som uppstår.

Situerande

Inom profilområdet undersöks idén om att ’situera’ ett konstnärligt forskningsprojekt. Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att realisera en specifik konstnärlig praktik, projekt eller händelse? Här behöver man beakta de olika parametrar, relationer, kritiska diskurser och forskningsprocesser som krävs för att utveckla, manifestera och förmedla en ”situerad” konstnärlig gestaltning eller projekt.