Plats, händelse, möte

Inom detta profilområde utforskas samspelet mellan konst och omvärld. Fokus ligger på de föränderliga relationerna, praktikerna och processerna som utvecklas mellan olika aktörer och deltagare i en konstnärlig praktik, process eller händelse/event.

Forskning i detta profilområde rymmer även kritiska undersökningar av konst som skapats i/tillsammans med/för det offentliga, publikmöten, metoder och sätt för att interagera i fysiska/virtuella rum, liksom de skiftande roller och ansvarsområden för den i dagens samhälle praktiserande konstnären. Frågeställningar kring offentligt/privat rum, maktrelationer, normkritik och etiska överväganden i relation till estetik är centrala. Dessa kopplas samman med en ambition att föra kritiska dialoger kring konst i ett bredare kulturellt sammanhang.

Kontext och förutsättningar

Profilområdet inbegriper kritiska frågeställningar kring konstens påverkan på omvärlden och vice versa och omfattar forskning som undersöker genus, ras- och klassmedvetenhet, idéer om inklusivitet och privilegium, och konstnärliga praktiker som utforskar aktivism, hållbarhet och solidaritet. Vilka olika roller spelar konst, konstnärer och publiker i samtidens kulturella, sociala och politiska kontext, och vilka är deras ansvarsområden? 

Relation/Process

Profilområdet undersöker den skiftande naturen i relationerna mellan deltagare i konstnärliga praktiker, där både människor och ting kan definieras som deltagare. Forskningen kring ’vem’ eller ’vad’ som skapar konst är väsentlig och omfattar undersökningar av hur en konstnärlig process förändrar relationerna mellan publiken, konstnären, verket/händelsen och platsen där den äger rum.

Rumslighet och temporalitet

Forskningen inom profilområdet omfattar också undersökningar av hur konstnärliga praktiker kan skapa, söka och/eller identifiera nya fysiska, mediala eller virtuella rum och hur praktiken påverkar och samspelar med de olika rumsliga och temporala förutsättningar som uppstår.

Situerande

Inom profilområdet undersöks idéen om att ’situera’ ett konstnärligt forskningsprojekt. Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att realisera en specifik konstnärlig praktik, projekt eller händelse? Profilområdet omfattar de olika parametrar, relationer, kritiska diskurser och forskningsprocesser som krävs för att ’situerade’ konstnärliga praktiker eller projekt ska utvecklas, produceras och förmedlas.