Plats, händelse, möte

Inom detta profilområde väcks frågeställningar kring samspelet mellan konst och omvärld och de förutsättningar under vilka konstnärer verkar.

Fokus ligger på de föränderliga relationer och processer som blir till mellan olika aktörer och deltagare i konstnärliga praktiker och händelser. Här ryms även forskning kring scenografiska och designrelaterade metodiker; liksom undersökningar av händelser och möten i fysiska och mediala rum. Rumslighet, offentlighet, publikmöten och organisation är nyckeltermer, liksom kritisk dialog, samhällelig och kulturell kontext samt former för interaktivitet. Konstarternas samtida utveckling och förgreningar, liksom olika former av påverkan på konstnärlig produktion kopplas samman med de inomkonstnärliga frågeställningar som driver en medvetenhet om meningsskapande, rumslig kommunikation och konstnärlig framställning.

Kontext

Profilmrådet inbegriper kritiska frågeställningar kring konstens påverkan på omvärlden och vice versa. Här kan konstens, konstnärens och publikens roll i en kulturell och samhällelig kontext undersökas genom en genusmedveten, politisk och normkritisk hållning.

Relation/process

Profilområdet skapar förutsättningar för studier av relationerna mellan deltagare i konstnärliga praktiker och händelser och hur dessa relationer förändras. Här kan man forska i vem, vad, eller vilka som skapar konst och vilka slags processer som förändrar relationerna mellan publiken, konstnären och verket/händelsen.

Rumslighet

Forskningen kan undersöka hur konsten söker nya fysiska, mediala eller virtuella platser och hur den kan påverkas av och samspela med dessa olika  rumsliga förutsättningar.

Organisering

Profilområdet undersöker den organisation och kritiska dialog som möjliggör den konstnärliga händelsen inklusive alla de olika parametrar, relationer och processer som krävs för att konstnärlig verksamhet ska utvecklas och förmedlas.