Kroppsliga och vokala praktiker

Profilområdet undersöker tekniker, metoder och system för att artikulera, tolka och kommunicera konstnärliga idéer och visioner genom kropp och röst.

Centrala frågeställningar gäller interpretation och gestaltning som utvidgade begrepp, men området rymmer också konstpedagogiska och didaktiska kunskaper och förhållningssätt, liksom hållbarhetsperspektiv på praktiskt och konstnärligt utövande. De processer som undersöks är individuella och kollektiva, och kan utgå ifrån olika sorters material, kompositioner och sammanhang. Forskningsperspektivet inbjuder till att betrakta kroppen och rösten som socialt och politiskt rum, vilket kan belysa såväl det sätt som områdets praktiker ger uttryck för konventioner, normer och kodade system, som att skapa potentialer att utmana och ompröva dessa. I fokus är frågan hur praktik, teknik och gestaltning verkar och samspelar; kunskapsutveckling inom området gäller även hur dessa processer kan språkliggöras och förmedlas till andra.

Interpretation och gestaltning

Vokala och kroppsliga praktiker är grundläggande förutsättningar för ett individuellt och/eller kollektivt gestaltningsarbete. Det som gestaltas kan vara notationer, utkast, kompositioner, texter, improvisationer, partitur, konstnärliga visioner och idéer, psykologiska eller abstrakta sammanhang och relationer. Alla dessa utgör tänkbara utgångspunkter för en forskning som undersöker hur praktik, teknik och gestaltning verkar och samspelar.

Kroppen och rösten som socialt och politiskt rum

Området inbjuder till att ställa frågor kring hur kroppen och rösten uttrycker konventioner, normer och kodade system. Dessa kan vara av teknisk art men de fungerar också som sociala och politiska signaler eller budskap som forskningen kan undersöka, utmana och granska med ett genusmedvetet, normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt.

Hållbarhetsperspektiv

Profilområdet kan bidra till utvecklingen av anatomiska, ergonomiska, kroppsliga och vokala praktiker. Genom att koppla utvecklingen av dessa praktiker till ett gestaltande uttryck och en kritisk reflektion kan grunden läggas till ett livslångt och hållbart konstnärskap.

Språkliggörande

Områdets outtalade kunskap kan språkliggöras och förmedlas genom olika tekniker och system som inkluderar konstpedagogiska och didaktiska kunskaper och förhållningssätt.