Konst, teknik, materialitet

Detta profilområde utgår från att människor är förbundna med världen och med varandra genom materiella förbindelser, och främjar en undersökning av dessa relationer.

Materiellt tänkande

Profilområdet fungerar som en kontext för att ifrågasätta materiella aspekter av konstnärlig praktik och de konsekvenser de kan ha. Det öppnar för diskussioner om vad som sker i och genom konstnärlig praktik, i det samspel mellan görande och tänkande där kunskap och mening bildas genom samhandling med världen, med andra och genom material och objekt. Här anses objekt som aktiva och medskapande snarare än upptäckta eller avtäckta.

Performativitet

Material och teknik undersöks i relation till samspelet mellan görande och tänkande, det vill säga i förhållande till vad material och teknik gör, hur de formar meningsfulla relationer. Pågående forskning intresserar sig för hur kameror och annan apparatur kan bilda nätverk och hur nätverken kan aktivera utbyte mellan aktörer, material och platser. Teknologi betraktas som verktyg för engagemang och uppmärksamhet; föreställande redskap som binder samman det kända med det okända, som bildar relationer mellan här och där, då och nu.

Instabila processer

Profilområdet utvecklar teknologiska och materiella processer i konst samt utvidgar pågående konstnärliga praktiker. Forskningen aktiverar ett ramverk av olika projekt, experiment och diskurser som utforskar konstnärlig praktik utifrån hur olika beståndsdelar kan sättas i relation till varandra.

Ekologiska förvecklingar

Profilområdet inviterar till att undersöka och reflektera utifrån ett perspektiv på världen där människan inte nödvändigtvis innehar den priviligierade positionen. Att undersöka samband med och mellan material möjliggör och kräver nya föreställningar om naturen, om hur människan är förbunden med världen, och om hur teknologi påverkar samhället.