Konst, teknik, materialitet

Detta profilområde utgår från att människor är förbundna med världen och med varandra genom materiella förbindelser, och främjar en undersökning av dessa relationer.

Materiellt tänkande

Profilområdet fungerar som ett sammanhang för att ifrågasätta materiella aspekter av konstnärlig praktik och dess konsekvenser. Det öppnar för diskussioner kring vad som sker i och genom konstnärlig praktik, i det samspel mellan görande och att tänkande där kunskap och mening bildas genom samhandling med världen, med andra och genom material och objekt. Här anses objekt som aktiva och medskapande snarare än upptäckta eller avtäckta.

Performativitet

Material och teknik undersöks i relation till samspelet mellan görande och tänkande, i förhållande till vad material och teknik gör och hur dessa formar meningsfulla relationer. Pågående forskning är intresserad av hur kameror och andra apparater bildar nätverk. Den undersöker hur teknik aktiverar undersökningar och möjliggör samtal mellan material, platser och andra aktörer. Teknisk apparatur betraktas som verktyg för engagemang, föreställande redskap som binder samman det kända och det otänkbara, som bildar relationer mellan här och där, då och nu.

Instabila processer

Profilområdet riktar sig mot utveckling av teknologiska och materiella processer i konst, materiella utmaningar och tekniska utvidgningar av pågående konstnärliga praktiker. Forskningen aktiverar ett ramverk av olika projekt, experiment och diskurser som utforskar konstnärlig praktik utifrån hur olika beståndsdelar sätts i relation med varandra, samt undersöker de materiella och tekniska förutsättningar som uppstår.

Ekologiska förvecklingar

Profilområdet inviterar till att undersöka och reflektera utifrån ett perspektiv på världen där människan inte nödvändigtvis innehar den priviligierade positionen. Att undersöka samband med och mellan material möjliggör och kräver nya föreställningar om naturen, om hur människan är förbunden med världen, och om hur teknologi påverkar samhället.