Koncept och komposition

Profilområdet lyfter och artikulerar frågeställningar kring hur konstnärliga och kreativa processer initieras, formas, genomförs och dokumenteras. Området omfattar undersökningar kring problemformuleringar, metoder, experimentell verksamhet, dramaturgi, bakgrund och influenser.

Frågeformulering

Koncept och komposition är ett område där frågor kring estetik och etik är likvärdiga och där utvecklandet av idéer handlar lika mycket om att ställa frågor som att finna svaren. Komposition undersöks som process och praktik, och därutöver också i form av frågan: ”Vad innebär det att komponera?” Koncept och komposition tillhandahåller möjligheten att utveckla nya former och metoder för att dokumentera och öka såväl forskningens bredd som dess räckvidd.

Koncept

Begreppsutveckling öppnar för språklig artikulering av outtalad eller praktisk kunskap. Vidare möjliggör begreppsutveckling undersökningar av hur konstnärlig praktik formar språk, och vice versa. Begrepp kan uppstå ur en forskningsprocess och kan bestå i kritiskt tänkande uttryckt genom performance/event.

Terminologi

Idé- och begreppsbildning, dramaturgi, interpretation, metodutveckling och dokumentation är centrala termer, liksom områdets rubricerande kritiska begrepp, koncept och komposition, som förstås och aktiveras i vidaste möjliga mening. Området integrerar en utforskning av de synergier och friktioner som uppstår när olika discipliner, konstområden eller tolknings- och gestaltningstraditioner möts.