Profilområden

För att skapa en dynamisk, aktiv och kritisk forskningsmiljö har fyra profilområden inrättats.

profilomraden_perbolkert_1500x800.jpg

Om profilerna

Profilerna, som har utarbetats i en kollegial process, utgör strategiska satsningar för att utveckla forskningen inom tematiskt organiserade fält. De är inte nödvändigtvis bundna till forskningsämnen eller konstnärliga områden och discipliner, utan präglas främst av en tvär- eller transdisciplinär ansats.
Varje område öppnar upp för kritiskt och kreativt tänkande kring hierarkier, maktrelationer, konventioner och normer gällande såväl skapandeprocesser, estetiska och andra värderingar, liksom sociala kategoriseringar och skiktningar.

Profilernas beskrivningar ska ses som levande och öppna definitioner av frågeställningar som kan locka till forskningsprojekt och forskningsfrågor.

Koncept och komposition

Forskningsområdet lyfter och artikulerar frågeställningar kring hur konstnärliga processer initieras, formas, genomförs och dokumenteras. 

Mer om Koncept och kompositon

Kontakt: Juliette Mapp, Professor i Koncept och Komposition

Kroppsliga och vokala praktiker

Forskningsområdet undersöker tekniker, metoder och system för att artikulera, tolka och kommunicera konstnärliga idéer och visioner genom kropp och röst. 

Mer om Kroppsliga och vokala praktiker

Kontakt: Johanna Garpe, Professor i Kroppsliga och Vokala praktiker

Plats, händelse, möte

Inom detta forskningsområde väcks frågeställningar kring samspelet mellan konst och omvärld och de förutsättningar under vilka konstnärer verkar. 

Mer om Plats, händelse, möte 

Kontakt: Rebecca Hilton, Professor i Plats, Händelse, Möte

Konst, teknik, materialitet

Detta område fokuserar på de konstnärliga verksamheter där materialitet, teknik eller media är centrala. 

Mer om Konst, teknik, materialitet 

Kontakt: Ellen J Røed, Professor i Konst, teknik, materialitet