Profilområden

För att skapa en dynamisk, aktiv och kritisk forskningsmiljö har fyra profilområden inrättats.

profilomraden_perbolkert_1500x800.jpg

Om profilområdena

Området konstnärliga praktiker är uppbyggt kring praktik och forskning som utförs inom specialområdena film och media, koreografi, opera och drama vid SKH, som utgör forskningsutbildningen inom området Performativa och medierade praktiker. Den specialiserade forskningen har förstärkts och utvidgats genom fyra tematiska profilområden: Koncept och komposition; Konst, teknologi, materialitet; Kroppsliga och vokala praktiker; Plats, händelse, möte.

Dessa profiler utgör strategiska satsningar och syftar till att skapa möjligheter för synergier inom forskningsfältet, till att utveckla och utvidga transdisciplinära och tematiska hybrider mellan forskning inom olika specialområden. Profilerna är inte nödvändigtvis knutna till forskningsämnen eller konstnärliga fält och discipliner, utan de kännetecknas i första hand av ett inter- eller transdisciplinärt ingångsperspektiv. Varje område öppnar upp för kritiskt och kreativt tänkande kring hierarkier, maktrelationer, konventioner och normer gällande såväl skapandeprocesser, estetiska och andra värderingar, liksom sociala kategoriseringar och skiktningar. Profilområdenas beskrivningar ska ses som levande och öppna definitioner av frågeställningar som kan locka till forskningsprojekt och forskningsfrågor.

Profilområdena utgör forskningscentrumet vid SKH och varje profilområde leds av en professor. Profilområdena används som verktyg och glasögon för interdisciplinär diskussion och utveckling av den forskningsverksamhet som bedrivs inom högskolan.

Interdisciplinära forskningsseminarier ordnas en gång i veckan och där diskuterar forskare pågående projekt och överskrider gränserna mellan specialiseringsområden, frammanar gemensamma forskningsämnen och utvecklar interdisciplinära perspektiv. Eftersom många av de konstnärliga praktiker som forskarstuderande och etablerade forskare liksom MA studenter arbetar med utförs i kollektiva uttrycksformer så är samarbete en central del i såväl forskningsprocessen som presentationen av densamma.

Andra forskningsfält som fri konst, musik eller design involveras också genom olika former av samarbeten. Som exempel kan nämnas konstens möte såväl som interaktion med en publik, forskning kring förutsättningar och möjligheter till kreativitet i specifika konstnärliga begrepp, forskning kring hur förkroppsligad kunskap kan studeras och kommuniceras, ett problematiserande kring meningen kopplad material och teknologier i tolkningsprocesser. Detta kan också omfatta forskning som presenteras under den årliga forskningsveckan.

Kombinationen av profilområden med ökande nivå av specialisering inom våra konstnärliga discipliner skapar en miljö för nyskapande, innovation och spjutspetsprogram inom utbildning och forskning.