Profilområden

För att skapa en dynamisk, aktiv och kritisk forskningsmiljö har fyra profilområden inrättats.

profilomraden_perbolkert_1500x800.jpg

Om profilområdena

SKH:s forskningsområde är Konstnärliga praktiker. Det innebär bland annat att all forskning genomförs med utgångspunkt i konstnärlig praktik. Forskarutbildningsämnet är Performativa och mediala praktiker. De fyra inriktningarna som ingår i ämnet är film och media, koreografi, opera samt scen. Forskningsmiljön har förstärkts och utvidgats genom fyra tematiska profilområden: Koncept och komposition; Konst, teknologi, materialitet; Kroppsliga och vokala praktiker; Plats, händelse, möte.

Dessa profiler utgör strategiska satsningar och syftar till att skapa möjligheter för synergier inom forskningsfältet, till att utveckla och utvidga transdisciplinära och tematiska hybrider mellan forskning inom olika specialområden. Profilerna är inte nödvändigtvis knutna till forskningsämnen eller konstnärliga fält och discipliner, utan de kännetecknas i första hand av ett inter- eller transdisciplinärt ingångsperspektiv. Varje område öppnar upp för kritiskt och kreativt tänkande kring hierarkier, maktrelationer, konventioner och normer gällande såväl skapandeprocesser, estetiska och andra värderingar, liksom sociala kategoriseringar och skiktningar. Profilområdenas beskrivningar ska ses som levande och öppna definitioner av frågeställningar som kan locka till forskningsprojekt och forskningsfrågor.

Profilområdena utgör forskningscentrumet vid SKH och varje profilområde leds av en professor. Profilområdena används som verktyg för interdisciplinär diskussion och utveckling av den forskningsverksamhet som bedrivs inom högskolan.

Interdisciplinära forskningsseminarier ordnas en gång i veckan. Där diskuterar och presenterar seniora forskare, doktorander och MA studenter pågående projekt, frammanar gemensamma forskningsämnen och utvecklar interdisciplinära perspektiv. Eftersom många av de konstnärliga praktiker som forskarstuderande och etablerade forskare liksom MA studenter arbetar med utförs i kollektiva uttrycksformer så är samarbete en central del i såväl forskningsprocessen som presentationen av densamma. Exempel på forskning som bedrivs inom SKH presenteras under den årliga forskningsveckan vilken är öppen för offentligheten.

Andra forskningsfält som fri konst, musik eller design involveras också genom olika former av samarbeten. Som exempel kan nämnas konstens möte såväl som interaktion med en publik, forskning kring förutsättningar och möjligheter till kreativitet i specifika konstnärliga begrepp, forskning kring hur förkroppsligad kunskap kan studeras och kommuniceras, ett problematiserande kring mening kopplad till material och teknologier i tolkningsprocesser. Kombinationen av profilområden med ökande nivå av specialisering inom våra konstnärliga discipliner skapar en miljö för nyskapande, innovation och spjutspetsprogram inom utbildning och forskning.