Ämnesbeskrivning: Performativa och mediala praktiker

Performativa och mediala praktiker är en konstnärlig forskarutbildning inom området konstnärliga praktiker. Den erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma att reflektera i, om och genom konstutövningen.

Ämnesbeskrivning

SKH:s konstnärliga utbildning på forskarnivå i performativa och mediala praktiker är inom området konstnärliga praktiker. Den erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma att reflektera i, om och genom konstutövningen.

Den konstnärliga utbildningen på forskarnivå utgår från konstnärligt arbete som inkluderar kroppsliga och vokala praktiker (till exempel cirkus, dans, operasång och skådespeleri), mediabaserade praktiker (till exempel ljudkonst, tv, interaktiva medier), visuella, akustiska, sceniska och rumsliga praktiker (till exempel filmfotografi, ljuddesign, produktionsdesign, scenografi), samt praktiker där dramaturgi, komposition eller kuratering är i fokus (till exempel koreografi, film- eller scenkonstregi). 

Den konstnärliga forskningen bidrar till utvecklingen av performativa och mediala praktiker såsom de utövas inom konsten, och stärker deras roll som kritisk röst i samhällsdebatten. 

Syfte och mål

Den konstnärliga forskarutbildningen syftar till att utveckla de frågeställningar, metoder, presentations- och dokumentationsformer, som är specifika för varje doktorands konstnärliga praktik genom ett originellt och konkret konstnärligt forskningsprojekt. Utbildningen utvecklar doktorandens praktiker genom samverkan och dialog med andra fält och forskningsområden.

Målet med utbildningen är att ge konstnärer möjlighet att på ett självständigt och reflekterande sätt planera, genomföra och dokumentera en konstnärlig undersökning som skapar insikt och metoder genom - och i relation till - konstnärlig praktik, och som artikuleras och sprids i offentligheten. Utbildningen lägger vikt vid den vitala roll ett interdisciplinärt förhållningssätt spelar för utveckling och artikulering av ny kunskap i den samtida konstens diskurser och processer.  

Utbildningen kvalificerar för konstnärlig verksamhet och konstnärlig forskning i konstnärliga och/eller akademiska kontexter inom nationella såväl som internationella sammanhang. 

Utbildningen på forskarnivå leder till Konstnärlig doktorsexamen i performativa och mediala praktiker med möjlighet till Konstnärlig licentiatexamen i performativa och mediala praktiker som etapp eller slutmål. 

Utbildningens innehåll

Doktorandanställningen omfattar fyra års studier på heltid. Studierna består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (180 hp) och en kursdel om totalt ett års heltidsstudier (60 hp).

Parallellt med utvecklingen av det konstnärliga forskningsprojektet går doktoranderna obligatoriska och valbara kurser. Den obligatoriska kursdelen omfattar kunskapsutveckling, metodologi, dokumentation och exposition inom konstnärlig forskning samt etik. Den är utformad för att stödja utvecklingen av det konstnärliga forskningsprojektet i en ämnesöverskridande kollegial studiemiljö. De valbara kurserna syftar till att stödja doktorandens kunskapsbreddning eller specialisering i relation till forskningsprojektet. Genom kurserna förvärvar doktoranden både ett brett kunnande inom konstfältet samt djupa och aktuella specialistkunskaper inom de områden som är mest relevanta för doktorandens forskningsprojekt.

Doktoranden förväntas att aktivt delta i seminarier, samt nationella och internationella konferenser. I utbildningen ingår även att aktivt delta i forskningsmiljön. Detta innebär bland annat att doktoranden skall engagera sig i sina kollegors pågående forskningsprojekt.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet

Resultatet av den konstnärliga forskarutbildningen är ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling) om 180 hp.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet ska utgöra en specifik undersökning genom konstnärlig praktik. Projektet förväntas bidra till konstnärlig kunskap i förhållande till det relevanta forskningsområdet och till konstfältet.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet inkluderar konstnärliga processer som leder till ett eller flera offentligt tillgängliga konstnärliga resultat. Dessutom ska en dokumentation av det konstnärliga forskningsprojektet ingå. Dokumentationen kan innehålla olika tillvägagångssätt, material, uttryck och konfigurationer. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet ska göras tillgängligt för allmänheten, både via konstnärliga format och som arkiverad dokumentation.

Verksamheten ska bedrivas i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Inom Stockholms konstnärliga högskola (SKH) råder nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

För mera information se

Allmän studieplan for konstnärlig utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning