Ämnesbeskrivning: Performativa och mediala praktiker

Performativa och mediala praktiker är en konstnärlig forskarutbildning inom området konstnärliga praktiker. Den erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma att reflektera i, om och genom konstutövningen.

Den konstnärliga forskarutbildningen utgår från konstnärligt arbete som inkluderar kroppsliga och vokala praktiker (till exempel cirkus, dans, operasång och skådespeleri), mediabaserade praktiker (till exempel ljudkonst, tv, interaktiva medier), visuella, akustiska, sceniska och rumsliga praktiker (till exempel filmfotografi, ljuddesign, produktionsdesign, scenografi), samt praktiker där dramaturgi, komposition eller kuratering är i fokus (till exempel koreografi, film- eller scenkonstregi). 

Den konstnärliga forskningen bidrar till utvecklingen av performativa och mediala praktiker såsom de utövas inom konsten, och stärker deras roll som kritisk röst i samhällsdebatten. 

Den konstnärliga forskarutbildningens syfte och mål 

Den konstnärliga forskarutbildningen syftar till att utveckla de frågeställningar, metoder, presentations- och dokumentationsformer, som är specifika för varje doktorands konstnärliga praktik genom ett originellt och konkret konstnärligt forskningsprojekt.Utbildningen utvecklar doktorandens praktiker genom samverkan och dialog med andra fält och forskningsområden. 

Målet med utbildningen är att ge konstnärer möjlighet att på ett självständigt och reflekterande sätt planera, genomföra och dokumentera en konstnärlig undersökning som skapar insikt och metoder genom − och i relation till − konstnärlig praktik, och som artikuleras och sprids i offentligheten. Utbildningen lägger vikt vid den vitala roll ett interdisciplinärt förhållningssätt spelar för utveckling och artikulering av ny kunskap i den samtida konstens diskurser och processer. 

Verksamheten ska bedrivas i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Inom Stockholms konstnärliga högskola (SKH) råder nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 

Utbildningen kvalificerar för konstnärlig verksamhet och konstnärlig forskning i konstnärliga och/eller akademiska kontexter inom nationella såväl som internationella sammanhang. 

Utbildningen på forskarnivå leder till Konstnärlig doktorsexamen i performativa och mediala praktiker (240 hp) med möjlighet till Konstnärlig licentiatexamen i performativa och mediala praktiker (120 hp) som etapp eller slutmål. 

För mera information se även: Forskning & utvecklingsarbete och Forskarutbildning

Forskarutbildning och anställning

Att gå en forskarutbildning innebär att delta i en utbildning med såväl obligatoriska som valbara kurser tillsammans med andra forskarstuderande, samtidigt som du utvecklar ett konstnärligt forskningsprojekt. Projektet förväntas vara av hög kvalitet och bidra till ny kunskapsutveckling och fördjupa och/eller utmana existerande praktik inom det konstnärliga området. I utbildningen ingår att du genomför presentationer såväl internt på högskolan som i andra sammanhang och att du ger och tar emot kritik i dialog med andra doktorander, handledare, samt andra forskare och seminariedeltagare. Som doktorand blir du en del av och bidrar till att utveckla den konstnärliga utbildnings- och forskningsmiljön vid SKH. Du arbetar i en transdisciplinär miljö med den konstnärliga processen i fokus.

Doktorandanställningen omfattar fyra års studier på heltid med start i januari 2021. Studierna på forskarnivå består av ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (180 hp) och en kursdel om totalt ett års heltidsstudier (60 hp). Projektets innehåll och inriktning genomförs i samråd med två handledare.

Som doktorand anställs du vid SKH, där din arbetsplats kommer att vara fysiskt placerad. Du förväntas vara närvarande på arbetsplatsen. Huvuddelen av utbildningen genomförs på SKH:s campusområde. Utöver egna forskarstudier förväntas du medverka i övrig verksamhet vid högskolan samt utföra undervisning m.m. vid någon av skolans institutioner.