Forskningsprojekt

”Från rörelse ur reflektion...” av Cecilia Roos

Forskare: Cecilia Roos

Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen är ett forskningsprojekt av Cecilia Roos, Vicerektor för forskning, Professor i konstnärliga praktiker.

Eftersom dansarens roll i framarbetandet av ett dansverk är i det närmaste outforskad och därför ej heller begreppsliggjord kommer projektet att kunna bidra med ny kunskap. Cecilia Roos har tilldelats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för åren 2010-2012. Forskningen kommer att redovisas som dansföreställning, i bokform, som kortfilm och med stillbildsfoto.

Beskrivning av forskningsprojektet

Kan process och kreativitet formuleras i ord, och därigenom kommuniceras verbalt? Hur arbetar den professionella dansaren i den skapande process där dansen framträder och tar gestalt? På vilka sätt bidrar dansaren till utformningen/tillblivelsen av dansen? Det här är några av de frågor som osökt infinner sig då projektet Från rörelse ur reflektion i tillblivelse: Dansaren och den skapande processen ska beskrivas. Ett övergripande syfte är att närma sig en förståelse och ett begreppsliggörande av den konstnärliga processen.

Konkret börjar projektet i och med att repetitionsarbetet med ett dansverk av den norska koreografen Ina Christel Johannesen inleds. Det har premiär maj 2010 och Cecilia Roos medverkar som dansare. Att det rör sig om ett uruppförande är en förutsättning för att projektet ska kunna utgå från dansverket som material.

Den praktikbaserade forskningen lägger i detta projekt fokus på ett undersökande av vad dansaren gör i sin tolkningsprocess. Vad händer i dansaren innan rörelsen blir tydligt formulerad? Vad tänker dansaren i rörelsens ögonblick? Idag framarbetas dansverk allt som oftast i en nära dialog mellan dansare och koreograf. Koreografer efterfrågar dansare med nyfikenhet på process och utvecklad kreativ förmåga, och dansare förväntar sig att få delta i den konstnärliga processen. Det finns en hel del skrivet om dansarens möte med ett rörelsematerial, men dansområdet saknar beskrivningar inifrån denna process beskrivet av dansaren själv. Utgångspunkt i det här projektet är därför själva dansandet och att studera och formulera det som ligger bakom och innan själva rörelsen formuleras. Målet är att beskriva dansarens upplevelse av processen med ett rörelsematerial där hon på alla sätt söker kontakt med rörelsens väsen.

Detta ska i projektet även kompletteras med en yttre blick – betraktarens. Medforskare och samtalspartner är Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola; Anna Petronella Fredlund, lektor i filosofi på Södertörns högskola samt Katarina Elam, doktor i estetik. Genom en kontinuerlig dialog mellan projektdeltagarna ska inre och yttre perspektiv flätas samman för att efterhand bilda den helhet som utgör den yttersta målsättningen för undersökningen, nämligen en fördjupad förståelse av den konstnärliga processen genom exemplet dans.

Projektet ska redovisas på flera sätt: Förutom själva dansföreställningen ska en bok produceras där resultaten av dansarens och teoretikerns reflektioner begreppsliggörs och formuleras. Vidare ska projektet även dokumenteras genom en kortfilm och med stillbildsfoto.

Eftersom dansarens roll i framarbetandet av ett dansverk är i det närmaste outforskad och därför ej heller begreppsliggjord kommer projektet att kunna bidra med ny kunskap.