Stanislav Brosowski
Professor i mimgestaltning

Stanislav Brosowski

Avdelning: Institutionen för skådespeleri
E-post: stanislav.brosowski@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 645

Den kroppsligt tänkande skådespelaren

I mimgestaltning arbetar studenterna med mimtekniken som grund och utvecklar kroppens uttrycksfullhet, det sceniska berättandet samt den egna förmågan till avspänning och reflektion. Kunskapen utvecklas inom ramen för ämnesstudier men också genom ämnessamverkande arbeten. Mimgestaltning ger en speciell ingång till skådespeleri och till skapandet av sceniska föreställningar. Mimgestaltningen innefattar daglig träning av kroppen och är ett scenframställningsämne där studenten lär sig att visualisera och förkroppsliga tankar och känslor. Teknikträning varvas med improvisation och eget skapande. Den viktigaste delen av träningen är att undersöka mimskådespelarens möjligheter att lyfta fram och förhöja emotioner, tankar och känslolägen och på så sätt skapa en berättelse baserad på mänskliga, organiska aktioner och reaktioner. Mimgestaltning, som den lärs ut på StDH, har som huvudsyfte att träna upp den kroppsligt tänkande skådespelaren. Studenterna lär sig ett språk och syftet är att finna olika uttrycksmöjligheter, skapa en dialog med publiken och kunna kommunicera utifrån ett känsloperspektiv. Undervisningen sker under handledning, enskild undervisning, i smågrupper, i helgrupp, föreläsningar och seminarier.

Ett av ämnets mest grundläggande områden handlar om förmågan att få full tillgång till sin fysiska uttrycksförmåga. För att uppnå detta måste studenterna träna sin förmåga till avspändhet, närvaro och öppenhet för inre och yttre impulser. Denna kroppsligt förankrade kunskap kräver ständig övning där en viktig del handlar om att identifiera de egna förutsättningarna för att på det sättet självständigt kunna utveckla sina färdigheter inom mimgestaltning.

Lärande sker i växelverkan mellan att göra och att reflektera över det man gör. På det sättet utvecklas studentens kunnande gradvis samtidigt som förhållningssättet till kunskapen fördjupas. Det är en process som tar olika lång tid och sker på varierade sätt för var och en. En bärande tanke är att låta studenterna återkomma och återkoppla till de erfarenheter de gjort tidigare under utbildningen. Utifrån en ny position kan de då, genom att möta samma kunskapsstoff eller samma övningar, nå insikter som de kanske inte var beredda att göra tidigare.

Kunskapsbildning förutsätter kontinuitet för att utvecklas och fördjupas. I takt med att studenterna erövrar ett allt större kunnande i ämnet utvecklar de så småningom både skicklighet och ett kritiskt reflekterande perspektiv. Utbildningen drivs framåt som en pågående pendling mellan att göra, reflektera och ompröva kunskaper.