Handledning

i informationssökning och källvärdering

sker i form av  grupphandledning, individuell handledning (Boka bibliotekarien),  tips till själv-studier, stöd till lärare i kursplaneskrivning.

Bibliotekets undervisning omfattar sökstrategi, sökteknik, källvärdering och referensskrivning. Syftet är att veta:

- Var man söker vetenskaplig information (hjälpmedel)
- Hur man söker (hur man använder sig av hjälpmedlen)
- Hur man värderar resultatet av sökningarna
- Hur man kvalitetskontrollerar det man funnit
- Hur man skaffar fram originaldokumenten
- Hur man citerar
- Hur man skriver referenslista
(Definition enligt American Library Association)

Kunskaper om hur man söker information och bedriver källkritik bidrar till att stärka förmågan:

- att söka, samla, värdera och kritiskt tolka  relevant information i en
   problemställning
- att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
  kunskapsutveckling.

Boka bibliotekarien
Biblioteket ger handledning i grupp och individuellt för att medverka till att studenter och lärare får kunskaper om informationssökning och källvärdering.
En student kan boka 45-60 minuters individuell undervisning i samband med
t ex uppsats-skrivning.
Lärare kan beställa undervisning för grupper som inte är större än 15 studenter. Större grupper än så måste delas in i två grupper.

Lärare som vill försäkra sig om att en viss grupp som deltar i ett flerårigt program  får återkommande handledning varje år med hänsyn tagen till progression kan läsa här. Det visar SKH-bibliotekets riktlinjer för progression i handledningen.

Studier på egen hand
Många högskolors och universitets- bibliotek har kurser i informationssökning och källvärdering utlagda på webben. Här finns en från Lunds universitet.

Högskolan i Skövde har utvecklat Vägfinnaren som en övning i att hitta olika källor i ett enskilt ämne. Om du gör Vägfinnaren på egen hand, kan du be bibliotekarien om hjälp att få den rättad.

Det finns olika system för referenshantering, men vid DOCH används Harvard-systemet.

Stöd till lärare för kursplane-skrivning
Många  högskolor och universitet har skrivit in litteratursökning och källvärdering (även kallat ”informations-kompetens”) i lärandemålen i kursplaner.

Här finns exempel i kursplaner för
Pedagogik, Lunds universitet 
Lärarprogrammet, Jönköpings universitet