Bild av den formgivna strategiska planen
Information
 

SKH:s strategiska plan 2020–2023

2020-09-21

I april beslutade högskolestyrelsen om SKH:s nya strategiska plan för 2020–2023 och nu har den formgivits och finns färdig i tryckt version.

Under våren 2019 inleddes arbetet med att ta fram en ny strategisk plan för SKH.

SKH:s strävade efter ett dynamiskt, inkluderande och inspirerande tillvägagångssätt och bjöd in hela SKH att delta i arbetet med den nya strategiska planen. Utöver detta inbjöds också externa intressenter att delta, såsom exempelvis SKH:s alumner.

I workshops, informations- och arbetsmöten diskuterades viktiga mål och områden som grund för innehållet i planen. Projektgruppen träffade SKH:s tre studentkårer och doktorander samt deltog också i samtliga institutioners kollegiemöten liksom flera olika personalmöten. Förutom processmöten skapades en digital plattform med syfte att informera om processens framskridande, samt erbjuda en digital kanal för synpunkter, bidrag och dialog. En intern informationskampanj på SKH genererade 81 inkomna skriftliga bidrag.

Allt underlag bearbetades av projektgruppen i dialog med SKH:s ledningsgrupp och styrgrupp.

Den strategiska planen processades därefter vid ett flertal tillfällen i högskolans styrelse som alltså fastställde planen i april.