Information
 

Ett år efter #metoo

2018-10-05

Ett år har gått sedan hashtaggen metoo spreds explosionsartat i sociala medier världen över. Den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano skickade en tweet som en reaktion på att filmproducenten Harvey Weinstein under årtionden trakasserat skådespelare och sina anställda.
En mängd upprop om sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor inom olika branscher tog fart, inte minst inom kulturens område. Vad har hänt på SKH efter de olika metoo-uppropen? Hur har vi fångat upp all den kraft och vilja till positiv förändring som metoorörelsen förde med sig?

SKH har ett ansvar och vi har alltid tagit frågor om trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på allvar. I samband med metoorörelsen och synliggörandet av problemets enorma omfattning, intensifierades vårt arbete med att förebygga diskriminering och kränkningar på skolan – och i förlängningen i de branscher vi utbildar till.

Den 8 november 2017 gick vi ut med några av våra målsättningar i metoo-arbetet:
- Vi ska vara med och bryta den tystnadskultur som råder,
- vi ska redan under utbildningen skapa förutsättningar för trygga och jämlika arbetsrelationer,
- vi ska bidra till förändringar av de branscher som våra studenter ska verka i,
- vi ska se till att alla som kommer till vår högskola ska känna att miljön är trygg, välkomnande och inkluderande.

Läs vår nyhet från 10 november 2017 här: #tystnadtagning

Under året som gått har vi haft diskussioner och aktiviteter om hur vi förebygger diskriminering och kränkningar mot både studenter och medarbetare på SKH och hur vi arbetar med att skapa en bra studie- och arbetsmiljö. En del av detta hade redan påbörjats före metoo, andra delar har satts igång och som vi fortsätter att arbeta långsiktigt med. Här följer några exempel på vad vi gjort och vad vi gör:

  • genomfört samtal, föreläsningar och workshoppar på studentmöten, personalmöten, förvaltningsfrukostar, institutions- och kollegiemöten. Särskild utbildning har genomförts för chefer och ledningsgrupp.
  • bearbetat introduktionen av nyanställda och doktorander så att den nu innehåller fler samtal och mer information om trakasserier.
  • samtalat med branschföreträdare för våra olika branscher och arrangerat seminarier och träffar som t.ex. ”Open Space, hur kan vi bryta tystnadskulturen?”.
  • tillsammans med Kungl. Konsthögskolan har vi anställt ett studentombud som bland annat ska delta i möten med institutioner, agera stöd vid disciplinärenden, utforma skrivelser och eventuella anmälningar. Målet är att studentens rättigheter ska tas tillvara.
  • arbetat fram en mer detaljerad policy och handläggningsordning vid diskriminering i form av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling riktat mot studenter (samt en motsvarande för medarbetare).
  • skapat och delat ut två lättlästa broschyrer/lathundar som bygger på ovan nämnda policy och handläggningsordning – en för studenter och en för anställda. Detta är nu rutin för alla nya studenter och nyanställda att sätta sig in i dessa lathundar.
  • vi deltar i olika nätverk, till exempel Sveriges filmskolor mot sexuella trakasserier och tagit del av ”Ett tillfälle att ta vara på för att skapa förändring” – rapport från Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten 2018.

Hur arbetar vi framåt?

Arbetet kommer att fortsätta på den inslagna vägen och har blivit en självklar del av oss. Med en ständig uppdatering och spridning av kunskap, inplanerade kurser (bland annat i HBTQ-certifiering och likabehandling), nätverkande, samverkan och påverkan – så kan en förändring bli möjlig.  

Lyssna på intervjun med Josette Bushell-Mingo, vår prefekt på Institutionen för skådespeleri, som sändes fredag 5 oktober: Kulturnytt i P1, Sveriges Radio