Information
 

Kvalitetsarbetet vid SKH godkänt med förbehåll

2020-11-18

Kvalitetsarbetet vid Stockholms konstnärliga högskola får godkänt med förbehåll. Det beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 17 november efter att ha granskat lärosätets kvalitetssäkringsarbete.

UKÄ har under våren 2020 genomfört en granskning av SKH:s kvalitets­säkringsarbete. Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017 – 2022. I den här omgången granskades, förutom SKH, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Beckmans design, Kungl. Musikhögskolan och Stockholms musikpedagogiska institut.

Fem av sex områden bedöms som tillfredsställande
Det samlade omdömet av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala – godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Kvalitetssäkringsarbetet vid SKH får det samlade omdömet godkänt med förbehåll. Av de sex bedömningsområdena som ingår i granskningen är det endast ett område vid SKH - Styrning och organisation - som inte anses vara tillfredsställande.

Övriga fem – Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat, Jämställdhet, Student- och doktorandinflytande samt Arbetsliv och samverkan – anses vara tillfredsställande UKÄ:s beslut baseras på bedömargruppens yttrande.

Styrkor i SKH:s arbete
Kvalitetssäkringsarbetet vid SKH får en hel del beröm. Kvalitetssystemet som helhet anses vara sammanhållet och ambitiöst och ha en tydlig metodik genom förbättringshjulet med fem faser. Bedömargruppen lyfter även fram SKH:s arbete med kursvärderingar som positivt eftersom det bland annat uppmuntrar studenterna till delaktighet.

När det gäller jämställdhet får SKH särskilt många positiva omdömen. Bedömargrup­pen anser att det finns en stor kunskap och medvetenhet om jämställdhetsfrågorna vid lärosätet och lyfter fram den högskolepedagogiska utbildning som ges för lärare och doktorander liksom SKH:s likabehandlingsplan och de kurser med normkritiskt innehåll som ges på ämneslärar­programmet.

Andra områden som lyfts fram är arbetet med kompetensförsörjningsplanering och att SKH har en aktiv forskningsmiljö och klara åtgärder som garanterar ett nära samband mellan forskning och undervisning.

Utvecklingsområden
Bedömargruppen pekar också på ett antal utvecklingsområden där SKH kan bli bättre. Inom området Styrning och organisation, som bedöms vara inte tillfredsställande, menar bedömargruppen att lärosätet behöver ta fram en tydligare process för hur styrdokument ska revideras. Man efterlyser även en plan för hur kvalitetspolicyn ska revideras och publiceras. Bedömargruppen anser även att SKH behöver utveckla kommunikationen och ansvarsfördelning när det gäller kvalitetsarbetet.

Andra utvecklingsområden som bedömargruppen pekar på är bland annat att SKH behöver utveckla arbetet med att ge internationella medarbetare och studenter möjlighet att vara mer delaktiga.

Bedömargruppen anser vidare att SKH behöver en tydligare strategi när det gäller kommunikationen till studenterna.

Viktigt engagemang
- Kvalitetssäkringsarbetet är en kontinuerlig process och vi har fortsatt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetssäkringsarbete efter att vi lämnade in vår självvärdering och efter bedömargruppens granskning. Vi är glada för den bedömning vi nu har fått och kommer att analysera vad vi behöver jobba vidare med utifrån granskningen, säger Paula Crabtree, rektor vid SKH.

Paula vill också passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit under granskningsprocessen.
- Det är många som är engagerade i vårt kvalitetssäkringsarbete, vilket är viktigt och borgar för att vår verksamhet kan fortsätta att hålla en hög kvalitet.

Detta händer nu
SKH kommer nu att analysera bedömargruppens yttrande och se vad man behöver fortsätta att utveckla utifrån granskningen. Konkret kommer en åtgärdsplan att tas fram. Om två år ska SKH redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att utveckla kvalitetssäkringsarbetet.

Lång process
Granskningen av SKH:s kvalitetssäkringssystem har genomförts av en särskild bedömargrupp utsedd av UKÄ. Bedömargruppen har bestått av Jan Zirk, Högskolan i Skövde, Ulf Dalnäs, Göteborgs universitet, Astrid Elbek, Royal Academy of Music, Aarhus/Aalborg, Leena Rouhiainen, Konstuniversitetet Helsingfors, Cecilia Langemark, Konstnärsnämnden och Jennifer Bohlström, student på GIH.

Granskningsprocessen inleddes redan förra året då SKH tog fram en självvärdering som lämnades till UKÄ i december 2019. Under våren 2020 följdes självvärderingen upp av två platsbesök av bedömargruppen, ett av dem genomfördes via zoom på grund av den pågående pandemin. Vid platsbesöken intervjuades bland annat ledningen, lärare, studenter och doktorander.

Av de lärosäten som hittills fått sina kvalitetssäkringssystem granskade av UKÄ är det endast Sveriges lantbruksuniversitet som fått det samlade omdömet Godkänt kvalitetssäkrings­arbete.

Läs mer här
Mer information om UKÄ:s granskning finns på SKH:s kvalitetssida. Här finns till exempel självvärderingen och UKÄ:s beslut i sin helhet.

Länk till kvalitetssidan