SKH i stora metallbokstäver
Information
 

Angående artikel om konstnärlig forskning

2022-09-03

Idag 3 september publicerar Svenska Dagbladet en artikel om konstnärlig forskning där bland annat SKH:s vicerektor för forskning Cecilia Roos intervjuas.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) välkomnar alltid artiklar som berättar om konstnärlig forskning och dess sammanhang. En tydlig del i uppdraget som högskola är att sprida forskning till en bred allmänhet, och vi hoppas att texten ska väcka nyfikenhet och intresse för fler att ta del av den.

Den konstnärliga forskningen på SKH bedrivs av verksamma konstnärer och utgår ifrån deras praktiker. Forskningen genererar kunskap som behövs för att stärka och utveckla våra konstområden och vår konstnärliga utbildning, skapar kopplingar till andra konstformer och kunskapsområden samt fördjupar ämnesspecifik kompetens. SKH erhöll 2016 examensrätt på forskarnivå, och ett systematiskt kvalitetsarbete med regelbundna myndighetsgranskningar säkerställer fortsatt hög nivå på forskarutbildningen och forskningen. Det innebär bland annat tydliga, formella krav vid antagning av doktorander och fördelning av interna forskningsmedel, där externa granskare deltar i bedömningen av de sökandes kompetens och förmåga att bryta ny mark med sin forskning.

Forskning på konstnärlig grund är, vid sidan av forskning på vetenskaplig grund, en av de två formerna för forskning som uttryckligen nämns i Högskolelagen (1992:1434). Begreppet lades till i lagen 2009, efter en lång diskussion som sträcker sig tillbaka till förarbetena med den föregående Högskolelagen 1977. Högskolelagens nuvarande utformning hör samman med att svenska regeringar och europeiska samarbetsorgan under en lång tid strävat efter att harmoniera och sammanföra högskolor under en och samma form – det som på Europanivå kallas Bolognaprocessen. Genom att i hela Europa ha samma struktur på utbildningar och forskning underlättas utbyte, samverkan och internationalisering.

SKH är en statlig högskola som bildades 2014 med den uttryckliga målsättningen från regeringens sida att skapa en gemensam miljö för konstnärlig utbildning och forskning på högsta nivå. I lärosätets årliga anslag ingår ett ramanslag som specifikt ska användas till konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå. Inga pengar flyttas från grundutbildningen till forskningen. Förutom den lärosätesspecifika finansieringen kan individuella forskningsprojekt på SKH söka extern finansiering i öppen konkurrens hos olika finansiärer. Idag finansieras sju stora projekt på SKH av medel sökta hos Sveriges viktigaste forskningsfinansiär, Vetenskapsrådet.

I Sverige är forskningens frihet så viktig att den är särskilt omnämnd i grundlagen (Regeringsformen Kapitel 2, 18 §), och i Högskolelagen preciseras att akademisk frihet gäller såväl fri problemformulering, fri metodutveckling som fri resultatpublicering. (Kapitel 1, 6 §). SKH står på alla sätt bakom sina forskares rätt att utan censur och politisk maktutövning bedriva självständig forskning i en fri forskningsmiljö.

Läs mer under rubriken ”Om forskningen” 

Cecilia Roos, vicerektor för forskning

Artikeln i Svenska Dagbladet