20 januari

Välkommen till forskningsveckans tredje dag: torsdag 20 januari 2022. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt

09.00 INSTÄLLT Erik Gandini, Ellen Røed, Moving image as research: Ethics of care and consent in moving image practices 

10.00 Kent Olofsson, Max Edkvist, Nya metoder och ny teknik för för arbete med immersivt ljud i scenkonst (Registreringslänk)

11.00 Niklas Hald, Anders Aare, En teaterhändelses ljudbild (Registreringslänk)

11.50 Lunchpaus 

13.00 Thomas Brennan, Är jag människa? (Registreringslänk)

14.00 Anja Susa, Presentation av Alexandria Nova Strategic Partnership (Registreringslänk

15.00 INSTÄLLT Martin Sonderkamp, Digital Performance (Registreringslänk)

 

Detaljerat schema

09.00 INSTÄLLT Erik Gandini, Ellen Røed, Moving image as research: Ethics of care and consent in moving image practices 

Erik Gandini, professor i dokumentärfilm, SKH

Ellen Røed, professor i film och media för profilområdet konst, teknik, materialitet, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Med sina skilda forskningsprojekt som utgångspunkt kommer professorerna Ellen J Røed och Erik Gandini att utforska begreppet etik i en gemensam presentation.

Erik Gandinis forskningsprojekt ’Framtiden genom samtiden’ sker genom interaktion med människor, vilket innebär uppenbara etiska utmaningar. Å sin sida lyssnar Ellen Røed i sitt projekt ’Image as Site’ in sig på naturen; träd, vindar och på tidvatten. Kan Erik och Ellen, trots de grundläggande skillnaderna i sina tillvägagångssätt hitta en gemensam grund för reflektion över forskningens etiska frågor?

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Fantastiska filmklipp och balsam för hjärnan av högsta kvalitet.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Den här presentationen diskuterar aktiviteter som sträcker sig från spekulation till lyssnande och kommer att engagera sig i viktiga aspekter av praktik som involverar rörliga bilder.

 

10.00 Kent Olofsson, Max Edkvist, Nya metoder och ny teknik för för arbete med immersivt ljud i scenkonst 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Kent Olofsson, professor i scen för profilområdet Koncept och komposition

Max Edkvist, produktionstekniker Film och media

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Projektet bygger vidare på det arbete som Klas Dykhoff och Max Edkvist har arbetat med på SKH där de har utvecklat en ny typ av rundstrålande högtalare som ger en bättre och mer naturlig rumslig spridning av ljud. Högtalartypen ger en mängd nya möjligheter och fördelar och det här projektet undersöker hur detta kan användas inom scenkonst i olika former.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Tekniken bakom högtalardesignen kommer att presenteras och forskning kring inspelningsteknik för systemet. Vidare kommer konstnärliga frågeställningar, problem och möjligheter att diskuteras. Idéer för kommande projekt konstnärliga projekt kommer att presenteras.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Tekniken kan ge möjligheter till starka interaktioner och upplevelser för deltagarbaserade verk genom immersivt ljud, vilket kan ge upphov till etiska frågor i relation till innehåll och upplevelse.

 

11.00 Niklas Hald, Anders Aare, En teaterhändelses ljudbild 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Niklas Hald, lektor i skådespeleri, SKH

Anders Aare, lektor i ljuddesign, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Vi undersöker hur skådespelare och ljuddesigner kan mötas i ett arbete utanför de traditionella ramarna genom att utmana våra respektive processer och behov. Vi har som ett första steg laborerat med att låta ljud, musik, text och skådespelarens röst mötas mer spontant än vad som är brukligt under en repetitionsprocess, för att den vägen se ifall vi kan hitta nya infallsvinklar och perspektiv.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Vi kommer att presentera anledningen till varför det är viktigt att göra det här projektet och hur vi sedan metodmässigt gått till väga i planeringen av den första workshopvecka vi genomfört, vad den givit för nya tankar och hur vi tänker arbeta vidare med projektet.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Då vi tidigare har samarbetat med kurser där Anders ljuddesignstudenter specifikt möter och arbetar med Niklas som skådespelare, har det varit viktigt för oss att separera våra egna tankar på utvecklingsmöjligheter och utforskande fördjupning från själva lärosituationen. Därför har vi initierat detta forskningsprojekt för att kunna fördjupa oss i de frågeställningar vi känner utmanar oss.

 

11.50 Lunchpaus 

 

13.00 Thomas Brennan, Är jag människa? 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Thomas Brennan, adjunkt i postproduktion, programansvarig för kandidatprogrammet i film och media, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Är jag människa? Är forskning om identitetsfaserna. Är jag människa? är ett frö för framtida forskning om identitetskonstruktion och avslöjande. Är jag människa? uttrycks som tre scener; räddningen, frisören, vaggan. Speltiden är 40 minuter.
Mitt speciella intresse för identitetskonstruktion är kopplat till dolda funktionshinder och protetiska förstärkningar.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Är jag människa? kommer att innehålla en beskrivning av forskningsmålen, metoder, initiala resultat och etiska överväganden samt en performativ demonstration avsedd att belysa den abstrakta karaktären av vår identitetskonstruktion och avslöjandet av sådana konstruktioner. Publiken kommer att exponeras för identitet som en berättelse som utforskar de abstrakta föreställningarna om att "vara människa".

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Vårt behov av att identifiera sig själv är starka och djupa strider när avslöjandet av ens identitet blir nödvändigt. Jag har hållit mig till Vetenskapsrådetssusa (2019) CUDOS- Kommunalism, vilket ger tillgång till mina resultat; Universalism, insisterar på en konstnärligt refererad utvärdering; Ointresse, bara för att upptäcka forskning; Organiserad skepsis, att ifrågasätta mina resultat är en tröst.

 

14.00 Anja Susa, Presentation av Alexandria Nova Strategic Partnership 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Anja Susa, professor i teaterregi, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Fokus för forskningen ligger på metoder och praktiker inom området samtida teaterregi både konstnärligt och pedagogiskt. Genom de olika mötena mellan deltagande teateruniversitetsprogram från åtta länder har vi försökt att noggrant granska den nya rollen och närvaron av samtida teaterregissörer.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

I min presentation av Alexandria Nova kan deltagarna vänta sig insikter om ett väldigt levande internationellt teaterreginätverk som har samlat åtta olika program i teaterregi från åtta olika länder, och många studenter och lärare i teaterregi. Ett resultat är boken “Looking for Direction: Rethinking Methods and Practices of Theatre Directing in the 21st Century”, en praktisk artikelsamling med både historiska och samtida perspektiv på teaterregi.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

En samtida teaterregissörs ställning granskas ständigt och omprövas i förhållande såväl till samtida scenpraktik som i förhållande till maktstrukturer inom själva fältet och konstinstitutioner. AN-nätverket är mycket intresserat av att hitta en ny konstnärlig och akademisk vokabulär för att närma sig dessa frågor.

 

15.00 INSTÄLLT Martin Sonderkamp, Digital Performance 

Länk till registrering och till Zoomsändningen

Martin Sonderkamp, professor i koreografi, SKH

Språk: Engelska

Vad är det du undersöker och varför?

Utvecklingsprojektet Digital Performance utforskar interdisciplinära metoder och användandet av nya teknologier i realtid under pågående framträdanden kan skapa mervärde för scenkonstutövare och publik. Det avser att utveckla ett studieprogram med fokus på digitala kompetenser, nya teknologier och hur dessa inverkar på en bredd av scenkonst, som musik, dans och teater.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?

Forskarna delar med sig av praktiska insikter i sina interdisciplinära forskningsmetoder. Publiken får bevittna hur dansare, musiker och bildkonstnärer interagerar med sonifierings- och visualiseringsteknologi i ett experimentellt laboratorium. Medverkande: Jussi Tuohino, Karoliina Niemelä, Outi Räsänen, Egil Reistadbakk, Martin Kristoffersen, Ulrika Berg, Hara Alonso, Peter Mills.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?

Hur vi kan agera konstnärligt genom digitala medier begränsas ofta av våra valda digitala verktygs gränser. Projektet låter oss diskutera och omforma hur vi vill agera tillsammans genom digitala medier och vilka etiska riktlinjer vi kan utveckla, så att vi kan använda medier som ett stöd till konstnärer och andra grupper, istället för ett verktyg som tillåts dominera över oss.