Forskningsveckan onsdag 20 januari

Välkommen till forskningsveckans andra dag: onsdag 20 januari 2020, kl. 09.00–16.00. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt onsdag 20 januari

09.00-09.50: Teorin i praktiken – eller praktiken i teorin?, Itte Lundgren (Länk till zoom)
10.00-10.30: När blir sångaren konstnär? Ulrika Tenstam, Martin Hellström och Stina Ancker (Länk till zoom)
10.45-12.00: Kan vi sjunga det talade ordet och tala det sjungna? Wilhelm Carlsson (Länk till zoom)
13.00-13.50: Ljud/Rum, Klas Dykhoff (Länk till zoom)
14.00-14.30: Hår, materialitet och immanens, Gunilla Pettersson (Länk till zoom)
14.45-16.00: Kollektiv omvärldsanalys av danspedagogiska praktiker i samtida kontexter, Camilla Reppen, Tone Pernille Østern, Katarina Lion, Elisabet Sjöstedt Edelholm och Katarina Lundmark (Länk till zoom)


Detaljerat program


Teorin i praktiken – eller praktiken i teorin?

Itte Lundgren, Lektor i gehör/musiklära (f.d.)

När: 09.00-9.50
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Detta är ett konstnärligt utvecklingsprojekt där jag undersöker om ett riktat undervisningsmaterial kan förenkla och förbättra operastudenters instuderingar och fördjupa deras tolkningar.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Jag kommer att presentera delar av undervisningsmaterialet samt de synpunkter som framkommit från de studenter som arbetat med materialet.


När blir sångaren konstnär?

Ulrika Tenstam, Lektor i musikalisk gestaltning med inriktning operasång

När: 10.00-10.30
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Sedan 2017 har vi, Martin Hellström, Stina Ancker och Ulrika Tenstam, bedrivit ett utvecklingsprojekt med titeln När blir sångaren konstnär? Projektet har bedrivits i ett operalabb, där relationen mellan improvisation och interpretation undersökts praktiskt i ett nyskrivet, genomkomponerat material med "fönster" för kreativ inspiration. Målsättningen med projektet är att om möjligt hitta en metod för sångare att söka och utveckla sin konstnärlighet.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Presentationen genomförs med klipp från några inspelade laborationer i ljud och bild.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Vi har förhållit oss forskningsetiskt genom en öppen och direkt dialog med samtliga medverkande gällande laborationernas resultat och slutsatser, respekt för de medverkandes olika arbetssätt, tydlighet och öppenhet om projektet inom den egna institutionen och SKH. I vår grundfråga ryms också ett etiskt förhållningssätt i ifrågasättandet och undersökandet av maktstrukturer inom opera.


Kan vi sjunga det talade ordet och tala det sjungna?

Wilhelm Carlsson, Professor i musikdramatisk gestaltning

När: 10.45-12.00
Språk: svenska och engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Jag undersöker gränslandet mellan teaterns och operans vokala uttryck. Det vokala uttrycket är ett av människans mest finstämda uttryck för känslor och tankar och är kärnan i både skådespelarens och sångarens konst. Sedan över hundra år tillbaka, har vi kunnat se hur teatern sökt sig mot ett alltmer nertonat vokalt uttryck, som vill likna filmens eller TV-seriens vardaglighet och röstliga närbild. Ofta används numera mikrofoner på teaterscenen för att förstärka röstens volym, för att kunna behålla ett eftertraktat lågmält vokalt uttryck. På operascenen ser vi inte någon sådan utveckling. Snarare har operasångaren behövt stärka röstens kraft och volym för att tränga igenom en allt fetare och stark orkesterklang. Även på operan så talas det ibland, men vi upplever ofta att den talade textens innehåll skyms av det vokala uttrycket. Mitt forskningsprojekt har utvecklat sig till en dialog mellan sångarens och skådespelarens röster, mellan opera och teater för att förstå var de möts och hur de kan befrukta varandra.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Jag kommer redogöra för min undersökning av hur skådespelaren kan närma sig musikaliteten och ett expanderat vokalt uttryck före att gestalta textens innehåll. Och hur operasångaren kan söka sig mot en mer betydelsediger gestaltning av texten med bibehållen vokal kraft. Jag kommer att prata och visa filmade exempel från mina laborationer med skådespelare och sångare.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Jag är regissör. Jag äger inte den fysiska upplevelsen inifrån görandet eftersom det är skådespelarens och sångarens uttryck jag undersöker. Har kan jag förkroppsliga den erfarenheten utan att profitera eller göra anspråk på en kunskap som är deras?


Ljud/Rum

Klas Dykhoff, Professor i filmljud

När: 13.00-13.50
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Jag undersöker hur ljud skapar miljöer och hur man kan förflytta dessa miljöer. Genom en utveckling av Alan Blumleins experiment på 1930-talet, spelar jag in miljöer för att sedan spela upp dem genom specialbyggda högtalare på en annan plats. Jag vill att åhörarna ska kunna röra sig i ljudmiljön, utan att förlora den ljudmässiga illusionen av att befinna sig där. Därav den speciella inspelnings-/uppspelningstekniken.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En muntlig presentation och en sound walk.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Vad är fiktion och vad är realitet när vi använder ett subtilt berättarmedel som ljud? När en ljudmiljö förflyttas till en annan fysisk miljö, hur påverkar det vår uppfattning om ljudet och om rummet där det spelas upp? I film gör vi detta hela tiden, men om ljudet lyfts ur filmen och konfronterar verkligheten vad händer då?


Hår, materialitet och immanens

Gunilla Pettersson, Lektor i mask- och perukdesign

När: 14.00-14.30
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Min avsikt är att undersöka gestaltningsprocesser som utgår från materialitet och visuell kommunikation. Kan ett material bära ett narrativ i egen kraft? Om så, vilka inneboende kvalitéer tillskriver vi ett material för att det ska vara möjligt? När jag som här använder mig av mänskligt hår leder den senare frågan också vidare till fält som ligger utanför min konstnärliga praktik men som också ingår i en medveten reflektion kring densamma.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En presentation av några objekt som ingår i projektet.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Hur och om är del av det som är undersökningens kärna och kan inte besvaras här.


Kollektiv omvärldsanalys av danspedagogiska praktiker i samtida kontexter – som underlag för utveckling av utbildning

Camilla Reppen, Intermittent anställd som t.f. projektledare för omarbetningen av kandidatprogrammet i danspedagogik
Tone Pernille Østern, gästprofessor i samtida dansdidaktik
Katarina Lion, lektor i dansteori
Elisabet Sjöstedt Edelholm, lektor i dans för barn och unga
Katarina Lundmark, lektor i jazzdans

När: 14.45-16.00
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Presentationen tar utgångspunkt i ett behov av förnyelse och avkolonialisering av danspedagogiska praktiker och högre utbildning som bättre speglar samtiden och framtidens utmaningar. Under 2020 har hela kollegiet på institutionen för danspedagogik, studenter och andra aktörer genomfört en omvärldsbevakning som kommer att leda till ett nytt kandidatprogram i danspedagogik.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Presentationen sker genom en deltagande workshop där du får prova på metoder från omvärldsbevakningen.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Avkolonialisering av danspedagogiska praktiker är ett högaktuellt tema i högre utbildning. Själva metoden lyfter även fram ett kollaborativt arbetssätt och en syn på lärande och utveckling.


Obs! När du registrerar dig med namn och e-postadress under forskningsveckan ger du ditt samtycke till att Stockholms konstnärliga högskola tillfälligt sparar dessa uppgifter. Din persondata raderas omgående efter avslutad presentation. Presentationerna kommer inte att spelas in.


Tillbaka till startsidan: SKH Forskningsveckan 2021!