Forskningsveckan tisdag 19 januari

Välkommen till forskningsveckans första dag: tisdag 19 januari 2020, kl. 09.45–17.00. För att närvara vid en presentation klickar du på länken och registrerar dig med namn och e-postadress strax innan start, därefter kopplas du automatiskt in i Zoom.

Översikt tisdag 19 januari

09.45-10.00: Cecilia Roos och profilprofessorerna hälsar alla välkomna (Länk till zoom)
10.00-10.30: Hur kan man koreografera tre språngbrädor samtidigt?, Jan Rosén (Länk till zoom)
10.45-11.15: Skärmen som läranderum – hur påverkas vår undervisning?, Annika Notér Hooshidar (Länk till zoom)
11.30-12.00: Rösten i Rörelsen, Alejandro Bonnet (Länk till zoom)
13.00-13.50: Kroppens dialektik: nya och gamla materialismer i dans och koreografi, Josefine Wikström (Länk till zoom)
14.00-14.30: Towards a Narrative Design Platform at SKH, Eli Bø och Katrin Brännström (Länk till zoom)
14.45-15.35: Kroppslig läsning av dramatisk text, Aleksandra Czarnecki Plaude, Åke Arvidsson och Kaj Ahlgren (Länk till zoom)
15.45-17.00: Trädgårdsmästare & Arkitekter, Alexander Skantze (Länk till zoom)


Detaljerat program


Cecilia Roos, Vicerektor för forskning och profilprofessorerna Ellen Røed, Rebecca Hilton, John-Paul Zaccarini och Kent Olofsson hälsar alla välkomna.

När: 09.45-10.00
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering


Hur kan man koreografera tre språngbrädor samtidigt?

Jan Rosén, Lektor i circus

När: 10.00-10.30
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Detta projekt är att se hur man kan se förändringar och känslan för både tittaren och konstnären. Och utforska hur denna förändring kan påverka och omvandla den koreografiska processen.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Jag kommer visa en film på hur jag har jag har jobbat.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Att våga forska i sitt ämne.


Skärmen som läranderum – hur påverkas vår undervisning? ett samtal om multimodalitet i relation till skärmundervisning

Annika Notér Hooshidar, Lektor i modern och nutida dans

När: 10.45-11.15
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Sedan jag skrev min licentiatuppsats 2014, har begreppet multimodalitet introducerats och applicerats i olika dansdidaktiska kurser på institutionen för danspedagogik. Multimodalitet innebär att använda olika sätt att kommunicera, med kropp, röst, blick, bild, ljud, rörelse, gester, video, med flera. MEN, pandemin har gjort att vi till stora delar möts via en skärm i undervisning. Vad gör det med vårt sätt att kommunicera när vi ”berövas” vår kroppslighet i mötet med varandra?

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
I presentationen tar jag utgångspunkt i min licentiatuppsats och diskuterar hur begreppet multimodalitet kan ha betydelse och påverka undervisning. I relation till socialsemiotik som teoretiskt ramverk diskuteras hur en medvetenhet om olika kommunikativa uttrycksformer och dess samverkan, fungerar som didaktiska verktyg i undervisning. Vidare vill jag diskutera och lyfta fram erfarenheter från den period vi nu befinner oss i och vad den gör med oss som lärare/lärande individer. Min egen upplevelse är en känsla av förlust, en frånvaro av fysisk interaktion som en brist i hur en kan kommunicera och dela med varandra i lärandesituationer.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Det jag lyfter fram i samtalet kopplar inte specifikt till etiska frågeställningar men en kan fråga sig vad som händer när de signaler vi annars uppfattar och reagerar på ”försvinner”. När vi inte kan läsa av situationer som uppstår i ett rum utan är hänvisade till en skärm.


Rösten i Rörelsen

Alejandro Bonnet, Adjunkt i mimgestaltning

När: 11.30-12.00
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Mimskådespelarens praktiska och konstnärliga arbete med andningen och rösten. Att finna, upptäcka och utforma övningar som ger studenten kunskap och erfarenhet.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En sammanfattning av mitt arbete: var jag startade, hur jag arbetade, vad har jag lärt mig.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Det öppnar inte för några tankar inom etik.


Kroppens dialektik: nya och gamla materialismer in dance and choreography

Josefine Wikström, Lektor i dansteori

När: 13.00-13.50
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Hur kan vi förstå kroppens materialitet i dans och koreografi? Är kroppen social-konstruktivistisk, fysisk, dialektisk eller social? Och hur kan termer och filosofiska perspektiv som ”nymaterialism” och ”materialism” användas för att närma sig dessa problem? Detta är de huvudsakliga frågorna som jag arbetat med i mitt projekt och som jag kommer att presentera i en kortare föreläsning och samtal.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En presentation av mitt forskningsprojekt i formen av en kort föreläsning och samtal.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Det här projektet ställer frågan om kroppens materialitet i centrum och på det sättet visar den på hur begrepp som 'praktik, 'socialitet' och 'arbete' blir nödvändiga för att förstå meningen av en konstnärlig praktik.


Towards a Narrative Design Platform at SKH

Eli Bø, Professor i produktionsdesign
Katrin Brännström, Lektor i scenografi

När: 14.00-14.30
Språk: engelska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Is there such a thing as Narrative design? What is design at SKH? And how can it enrich and contribute to the development – and help unite – our four subject specialisations, Film and Media, Choreography, Opera and Performing Arts. There is a case for a design platform at SKH, a research community and a forum that can bring disparate areas of narrative design together under our university’s umbrella.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En presentation och ett kort samtal.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
This is a project about creating new Communities of Practice based on design processes and tools. It is also a research preparatory initiative with the potential to infuse all levels of education at SKH with a curiosity for enquiry and an enthusiasm for research. It will attract new collaborators, university partners, companies, associations and individuals who may not be familiar with our efforts, our resources and our potential! So there is of course an ongoing conversation about how much we should actually include external partners because we must be sensitive to the impact and influence of outside actors with big resources. This project must not jeopardise its integrity and its own agency.


Kroppslig läsning av dramatisk text

Aleksandra Czarnecki Plaude, Lektor i rörelsegestaltning
Åke Arvidsson, Skådespelare
Kaj Ahlgren, Skådespelare

När: 14.45-15.35
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Jag ser kroppen som ett kärl, en källa att hämta från och ösa ur. Ett instrument som har förmågan förbinda de analytiska tankegångarna med det undermedvetna, med instinkterna och det öppna hjärtat. Jag är särskilt intresserad av det glapp som uppstår mellan kroppsliga impulser i ett undersökande led i arbete/improvisation och när det ska överbryggas till en gestaltning av en "färdig" scen i ett dramatiskt verk. Specifikt i frågan om att kunna följa och omfamna sin kreativa fantasi utan att bortcensurera sina uttryck genom det logiska tänkandet och den speltradition som vi ingår och verkar i i Sverige. Skådespelarens arbete var ursprungen kopplat till ritens kraft och det holistiska synsättet. Själva ritualerna för att sätta igång skådespelarinstrumentet finns närvarande i vår dagliga praxis, som till exempel den förhöjda andningen, arbetet med att väcka olika röstklanger i en och samma kropp, att gå in i en karaktär. Det är rituella handlingar.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
Presentation av filmat dokumentation samt ett praktiskt arbete på golvet med skådespelarna Åke Arvidsson och Kaj Ahlgren.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Kroppen är skådespelarens instrument. Parallellt med det tekniska arbetet finns den etiska aspekten och utifrån synen på kroppen som bärare av våra minnen och erfarenheter. Att betrakta den mänskliga kroppen som ett tempel. Att kraft och styrka inte i första hand sitter i muskler utan i andning, avspänning, närvaro, vibrationer. Ett möte genom skådespelarkropparna och i mellanrummet, mellan salong och publik.


Trädgårdsmästare & Arkitekter – Att skriva från början eller skriva från slutet: prospektiva kontra retrospektiva filmmanuspraktiker

Alexander Skantze, Lektor i film- och tv-manus

När: 15.45-17.00
Språk: svenska

Zoom-länk och registrering

Vad är det du undersöker och varför?
Jag undersöker prospektiva kontra retrospektiva manuspraktiker, med fokus på dels process och dels resultat. Vad har de olika metoderna för olika förlopp, och hur kan dessa skillnader förklaras? Vad innebär det att skriva utifrån en bestämd början kontra skriva utifrån ett bestämt slut? Min forskning kan användas både i manusförfattande samt i skrivundervisning.

Vad kommer vi att få ta del av under din presentation?
En föreläsning där jag presenterar min X-positionsrapport. Jag sammanfattar min undersöknings utgångspunkter, process och resultat.

Hur kan ditt projekt öppna för tankar kring etiska frågeställningar inom din konstnärliga praktik?
Bland annat undersöker jag hur olika skrivtekniker påverkar manusförfattaren möjlighet att formulera sitt moraliska ställningstagande (sin kunskap) om världen.


Obs! När du registrerar dig med namn och e-postadress under forskningsveckan ger du ditt samtycke till att Stockholms konstnärliga högskola tillfälligt sparar dessa uppgifter. Din persondata raderas omgående efter avslutad presentation. Presentationerna kommer inte att spelas in.


Tillbaka till startsidan: SKH Forskningsveckan 2021!