Information
 

Bogdan Szybers disputation

Den 15 maj livestreamades Bogdan Szybers disputation på Stockholms konstnärliga högskola. Bogdan Szyber lade då fram sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt.

Uppdatering efter Bogdan Szybers disputation den 15 maj 2020

Vid sitt möte den 27 januari fattade Nämnden för utbildning och forskning vid SKH beslut om att fastställa datum för Bogdan Szybers disputation till den 15 maj samt utse opponent och betygsnämnd. Detta skedde efter beslut om tillrådan från vicerektor för forskning Cecilia Roos, ämnesområdesansvarig för forskarutbildningen Ellen Røed, slutseminariets opponent Karin Hansson samt huvudhandledare André Lepecki. Samtliga ansåg därmed att Bogdan Szybers dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt var klart för examination.

Bogdan Szyber lade därefter fram sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt vid disputationen den 15 maj 2020. Opponent var Barbara Browning. Betygsnämnden, som bestod av Kai Johnsen, Julian Klein och Michelle Teran, fattade efter genomförd disputation beslutet att inte godkänna det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet.

Uppdaterat 7 juli 2020

SKH stod dock bakom sitt beslut att projektet var klart för disputation och beslutade därför att bistå med planering och genomförande av ytterligare disputationstillfälle inför en ny betygsnämnd.

Vid ett möte den 3 juli 2020 med vicerektor för forskning Cecilia Roos, ämnesansvarig för forskarutbildningen Ellen Røed, ordförande forskarutbildningsutskottet Lena Hammergren, Bogdan Szyber och hans handledare André Lepecki och Nina Bondesson blev inget nytt datum för disputation fastställt. Det beror på att Bogdan Szyber i dagsläget inte har några planer på att lägga fram sitt dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt igen, då han tolkar det som ett erkännande och rättfärdigande av betygsnämndens beslut.
 


Titel på doktorandprojektetFauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist).

Opponent
Barbara Browning

Betygsnämnd
Kai Johnsen, Julian Klein, Michelle Teran

Huvudhandledare
André Lepecki

Handledare
Nina Bondeson

Ordförande vid disputationen
Johanna Garpe

Bogdan Szyber, doktorand i scenkost, har publicerat Fauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist). Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet är publicerat i DiVA. I DiVA publiceras beskrivningen av doktorsprojektet, spikbladet, boken i pdf:er, registreringen av den fysiska boken samt filmerna.

Projektet finns publicerat i DiVA samt i Research Catalogue 

Sammanfattning

Fauxthentication - Konst, Akademi & Upphovsrätt (eller den akademiska konstnärens platsspecifika omständigheter) undersöker de produktionsramar för konst som skapas inom gränserna för konstnärlig forskning. Framställningen utforskar vilka faktorer som utgör dess värdesystem, vem eller vad som producerar dess värdenormer och av vilka skäl.
Med hjälp av institutionell kritik, metodiska interventioner och platsspecifika fallstudier undersöker projektet de förhållanden som avslöjar brister i den alltmer standardiserade högskoleindustrin som konstnärlig forskning idag är en del av.

I en serie performativa iscensättningar undersöker Fauxthentication det inneboende akademiska prestationstryck som skapar dess svarta marknad, vilken understödjer och exploaterar akademiskt bedrägeri. Denna marknad i allt väsentligt bemannat av ett globalt digitalt proletariat.

Konstnärlig forskning är vanligtvis kopplad till en akademiserad och därmed byråkratiserad konstpraxis. Detta projekt uppmärksammar risken för att denna praxis skapar sin egen gren av konstnärlig forsknings-konst, ”edu-art”, såväl som sin egen kategori för konstnärlig forsknings-teori. Konstnärlig forskning riskerar därmed att bli självrefererande och kodifierad, stelnande till en ny 'ism' för de invigda.

"Edu-art-ismens" ömma punkt är konstnärlig kvalitetsbedömning, vilket leder till att enbart den teoretiska utformningen av verket adresseras och behandlas systematiskt.

Projektet Fauxthentication erkänner komplexiteten i villkoren för konstnärlig forskning genom att föreslå, via sin serie utforskande iscensättningar, ett utmanande nytt sätt att betrakta och därmed förändra själva fältet som det är en del av.

Nyckelord: Arbetets ekonomi, digital ekonomi, digital arbetskraft, exploatering, globalisering, organisationsstrukturer inom akademin, systemiska maktstrukturer, edu-art, edu-art-ism, konstnärlig forskning, kritisk produktion, institutionell kritik, platsspecificitet.

Läs mer om Bogdan Szybers doktorandprojekt Fauxthentication – Art, Academia & Authorship (or the site-specifics of the Academic Artist).