Information
 
Operahögskolan

Doktorand Kerstin Perskis 30%-seminarium: Levandegörandets poetik

På spaning efter operan ”Gränsland” och transformationen av dramat via text, musik och vokalt agerande.

I Kerstin Perskis doktorandprojekt utgår hon från sin egen position som dramatiker och librettist sedan 25 år och viljan att förmedla ett dramatiskt innehåll via text, musik och vokalt agerande.

För att låna ur filosofen Martin Bubers terminologi, vill hon i sitt projekt utforska hur mötet mellan operadramat och åskådaren kan bli till en ”Jag-Du”- relation snarare än en ”Jag-Det”- relation. Buber menar att det skapade verket är ”ett ting bland ting, möjligt att beskriva som en summa av egenskaper. Men det kan gång på gång träda den mottagande betraktaren till mötes som levande verklighet.” Detta uppflammande eller denna levandegjorda verklighet ligger nära vad som kan hända i musikteaterföreställningens möte med sitt ”Du”-åskådaren. Men med sin virtuositet och sin musikaliska ekvilibrism riskerar operan/musikdramat i varje steg av sin tillblivelse att objektifiera sig själv och bli till ett exklusivt ”Det”.

Projektets huvudsakliga syfte är därför att undersöka om hon kan hitta bättre metoder för att transformera ett dramatiskt innehåll och dess kärna till levande musikdramatik genom att:

  1. Vara närvarande som librettist i hela tillblivelseprocessen.
  2. Skapa ett gränsöverskridande samarbete med tonsättaren och de medverkande artisterna kring detta transformationsarbete för att utmana den ”viskningslek” som annars ofta uppstår när materialet överlämnas från en konstnär till en annan.
  3. Grunda materialet hos sångarna och musikerna i ett tidigare skede av verkets tillblivelse, genom att skapa en dialog kring innehållet och tillsammans med dem utforska text- och musikskisser med hjälp av återkommande improvisationer där bärande element integreras i den vidare skriv- och kompositionsprocessen.