Information
 

Just my imagination III

The collaborative writing of drama within the rehearsal process.
Doktorand Carina Reichs 50 %-seminarium.

Just my imagination III, är tredje delen av fyra planerade sceniska expositioner som doktorandprojektet med titeln The absent becoming present - idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa processer består av.

Just my imagination III

I detta 50%-seminarium fokuserar Carina Reich på perspektivet och dess förskjutningar inom olika iscensatta situationer och framförandeformer.

Vem blir du som kreatör när du skiftar position och utgångspunkt för ditt skapande?

Vad kräver detta positionsskifte för definitioner av dig som kreatör i förhållande till dig själv, verket, dina medarbetare och din tänkta publik? Vilken blick blir din?

Vad sker i överföringen från att träna in exempelvis en rörelsesekvens och att förkonstla densamma?

Utifrån vad gestaltar du - en idé om vad du vill berätta eller gestaltar du slentrianmässigt utifrån dina estetiska preferenser?

Blir din blick densamma som den blick en tänkt publik har och vad denna förmodade blick förväntar sig att se?

Schema

Introduktion av projektet The absent becoming present.

Sceniskt framförande av delprojektet.

Medverkande: Disa Krosness, Niclas Lindgren, Ronald Salas.

Paus med tilltugg

Samtal med opponenterna och därefter samtal med publiken.

Opponenter: Annelie Gardell och Katarina Lion

Mer om projektet The absent becoming present

Efter att ha arbetat med att plocka isär och bygga ihop scenkonstverk i över trettio år, oftast i nära samarbete med aktörer och medarbetare i iscensättningsprocessen, prövar jag att i mitt doktorandprojekt undersöka och vända på några av de byggstenar som jag lärt mig använda genom handlagets skolning.

Dessa levda erfarenheter jag ur lång praktik inom scenkonsten förvandlat till yrkesmässiga självklarheter, söker jag nu i min position som doktorand definiera och därmed begreppsliggöra. Den process jag varit i under min första tid som doktorand är att utvidga och fylla dessa erfarenheter med möjliga betydelser, för att genom teori och praktik komma bakom det jag genom mångårig erfarenhet ”redan visste”.

Jag omprövar faktaantaganden i mitt fält, manusarbete inom kollaborativa processer, genom att utarbeta en skrivprocess i min egen praktik, iscensättandet, som ett ”skrivande” genom koncept, form och gestaltning.

För att definiera beståndsdelar, beroenden och perspektiv som det kreativa processarbetet innebär, har jag sökt arbeta med reduktionen som form, för att skapa utrymme för synliggörandet genom borttagande av olika delar av det sceniska berättandet. Denna metod eller detta koncept används genomgående i projektets olika delmoment av iscensättningar. Dessa expositioner kring att skapa i repetitionsprocessen utgör även utgångspunkter för frågor, diskussioner och framläggande av forskningsresultat i mitt avhandlingsarbete.