Scenkonstproducent - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Scenkonstproducent - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning scenkonstproducent vänder sig till dig som vill arbeta som scenkonstproducent. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning och omfattar 180 högskolepoäng.

Scenkonst kan vara teater, dans, opera, cirkus, musikteater, performance eller blandningar mellan dessa former.
Syftet är att ge dig en helhetssyn på scenkonst och kunskaper i hur du tar ansvar för en hel organisation och leder produktioner och projekt.

Producenten har det övergripande ansvaret för en produktion och är arbetsledare med personalansvar. Som producent utvecklar, leder, samarbetar och driver du produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras.
Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen, alltid med ett tydligt publikperspektiv.

Producenten har det övergripande ansvaret för en produktion och är arbetsledare med personalansvar. Som producent utvecklar, leder, samarbetar och driver du produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras.
Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen, alltid med ett tydligt publikperspektiv.

Kandidatutbildning inriktning scenkonstproducent

Som scenkonstproducent utbildas du till att utveckla och att ta del i det konstnärliga ansvaret för en scenkonstverksamhet. Du får också kännedom om kulturpolitik och hur den styr och påverkar scenkonsten och kulturlivet i stort.

Vi utbildas genom teoretisk undervisning, teamarbeten, resor, nätverkande, studiebesök och en längre praktikperiod, förlagd sista året på utbildningen.

Vi samarbetar med övriga kandidatutbildningar vid Institutionen för scenkonst i teoretisk undervisning, produktions- och projektövningar. Samspelet med övriga scenkonststudenter är förutsättningen för förståelsen och fördjupningen av din yrkesroll och ger samtidigt möjligheter att prova ditt ledarskap och din yrkesfunktion. Olika typer och former av scenkonst ingår och fördjupas utifrån studentens egen behov.

 • Läs mer om utbildningen

  Som producent behöver du ha förståelse för sambandet mellan konst, ekonomi och resurser. I vår utbildning får du ett scenkonstspråk och verktyg för att kunna arbeta som producent med de processer som ingår i scenkonsten. Du får metoder för planering, organisation, finansiering, budgetering, kostnadsuppföljning samt intern och extern kommunikation.

  Vi lägger också stor vikt vid producentens ledarskap i produktionsarbetet. Du får lära dig att initiera, driva och utvärdera hela organisationer, produktioner och projekt.

  Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

  • Vision och mål för scenkonstorganisationer produktioner och projekt
  • Ledarskap, medarbetarskap och teamarbete.
  • Konstteori, pjäsanalys, helhetsgestaltning och dramaturgi.
  • Organisation, kommunikation och planering.
  • Finansiering och ekonomi.
  • Marknadskommunikation för scenkonst, publikarbete.
  • Produktions- och projektutveckling.
  • Kulturpolitik.
  • Kunskap om scenkonstens övriga funktioner och yrken.
  • Möjlighet till att utveckla sitt eget konstnärskap.

  Du får praktik inom områden som vi inte kan undervisa i på StDH, till exempel att arbeta och producera i en scenkonstorganisations linjeorganisation.

  Efter utbildningen kommer du tillsammans med andra verksamma inom området att kunna utveckla scenkonsten på kort och lång sikt, inom nuvarande och framtida kulturpolitiska sammanhang.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildning ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du har

  • utfört producentfunktioner
  • erfarenhet av teamarbete och ledarskap i en scenkonstproduktion
  • förkunskaper i ekonomi
  • andra yrkes- och studieerfarenheter
 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Information om vilka dokument du ska bifoga din ansökan publicerar vi här när ansökningsperioden öppnar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  De som går vidare till steg två i antagningsprocessen får göra ett skriftligt prov, en gruppövning och en intervju. Det sker vid samma tillfälle. Du får all Information om huruvida du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Där sker all korrespondens mellan dig och skolan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis två veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.

  Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. den sökandes gestaltande förmåga
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i vecka 7 om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg två ägde rum under vecka 11. Antagningsbeskedet skickades ut under vecka 13.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.