Antagningsprocess masterprogrammet samtida dansdidaktik

Behörighet

Behörighetsgranskningen består av flera delar vilka beskrivs nedan.

Grundläggande behörighet
Utifrån det examensbevis eller motsvarande intyg som du laddar upp bedömer DOCH om du uppfyller den grundläggande behörigheten.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten består av tre delar, dels den språkliga behörigheten, dels ett arbetsprov bestående av dokumentation du laddar upp med din ansökan samt ett behörighetsprov som du gör på DOCH. Du måste uppfylla samtliga behörighetskrav för att vara behörig till utbildningen.

Del 1 - Engelska och svenska
Utifrån det gymnasiebetyg eller motsvarande intyg som du laddar upp bedömer DOCH om du uppfyller den särskilda behörigheten i form av Engelska 5, 6 samt Svenska 1, 2, 3.

Del 2 - Arbetsprov (Den sökande deltar ej på DOCH/SKH)

  • Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet.

Arbetsprovsprövningen görs av en antagningsgrupp.

I arbetsprovet bedöms din beskrivna erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet.

  • Beskriv mer i detalj ett eller två utvecklingsprojekt i vilket sammanhang det ingått i och med vilken målgrupp. Redogör också för de pedagogiska och konstnärliga idéer som låg till grund för arbetet. Max 3 A4 sidor. Du kan även ladda upp film med exempel av ovanstående.

Del 3 Behörighetsprov (22-23 mars)

  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga

Behörighetsprovet består av tre delar
1) Genomföra ett pedagogiskt undervisningskoncept, där deltagarna består av de andra sökande, (20 min) med tillhörande skriftlig didaktisk planering över undervisningskonceptet (1 A4 sida) (Förberett hemma, ta med utskrift på undervisningskonceptet i 10 exemplar).

2) En skriven analys och reflektion över en medsökandes pedagogiska undervisningsidé som görs i samband med behörighetsprovet. (Detta går inte att förbereda hemma utan görs på plats)

3) En undersökning av ett rörelsematerial (Du tar med dig en rörelsefras ca 1 minut lång och kommer på plats att ges instruktioner för att undersöka ditt eget material.)

Behörighetsprovet består av de tre delar där den sökandes konstnärliga, pedagogiska och reflekterande förmåga bedöms.

  • I bedömningen av din konstnärliga förmåga tittar den särskilt på artikulerad rörelseförmåga och kreativitet.
  • I bedömningen av din pedagogiska förmåga ligger fokus på relation mellan kommunikation, interaktion och ditt pedagogiska undervisningskoncept.
  • I bedömningen av din reflekterande förmåga bedöms förmågan att analysera och kritiskt granska förhållningssätt.

Behörighetsprovet består av ett antal uppgifter utformade i syfte att pröva ovannämnda förmågor.

Efter behörighetsprovet sammanträder antagningsgruppen och de sökande som uppfyllt samtliga delar av behörigheten går vidare till ett urvalsprov om det finns fler behöriga sökande än platser.


2. Urval (24 mars)

Urvalet baseras på projektbeskrivning, motivationsbrev och intervju där både den sökandes konstnärliga och pedagogiska grund beaktas.

Projektbeskrivning bedöms utifrån förmågan att formulera en idé med syfte att utveckla det danspedagogiska fältet. I projektbeskrivningen ska det framkomma vad den sökande vill utveckla, i vilket sammanhang projektet ska genomföras och hur idén förhåller sig till konst/konstnärligt förhållningssätt. Där ska också ingå en beskrivning av vilka metoder den sökande vill använda sig av/alternativt utveckla.

Bedömningskriterier
Projektidén bedöms efter ovanstående kriterier utefter en skala (1-5) där 1 är det lägsta och 5.

1. Den sökande har inte visat efterfrågad förmåga.

2. Den sökande har i viss grad visat efterfrågad förmåga.

3. Den sökande visar efterfrågad förmåga.

4. Den sökande visar väl efterfrågad förmåga.

5. Den sökande visar mycket väl efterfrågad förmåga


Efter urvalsprovet sammanträder antagningsgruppen. Efter förslag från antagningsgruppen fattar dekanen beslut om antagna och reserver.