Sökande utan formell behörighet magister- och masterprogram

Så här bedömer Stockholms konstnärliga högskola reell kompetens och undantag för ett magister- och masterprogram, samt för fristående kurser på avancerad nivå.

Reell kompetens och undantag

Du kan ansöka om reell kompetens/undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet (en kandidatexamen) och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet. Det grundar sig på Högskoleförordningen 7 kap. 3§, 28§ samt lokala bestämmelser på Stockholms konstnärliga högskola.
 

Reell kompetens

Den som har reell kompetens har skaffat sig kunskaper som motsvarar kunskaperna från en kandidatexamen, genom andra studier än högskolestudier, eller genom yrkeserfarenhet.

För att ansöka om reell kompetens ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar en kandidatexamen och eventuell särskild behörighet. När du ansöker om reell kompetens ska du ange vilket, eller vilka, behörighetsvillkor det gäller, samt motivera varför du bedömer att du kommer att klara utbildningen trots att du inte har de formella meriter och betyg som krävs. Du ska också skicka med dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Stockholms konstnärliga högskola gör sedan en jämförelse görs mellan uppställda förkunskapskrav och de kunskaper du hänvisar till.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer Stockholms konstnärliga högskola att bedöma om vi kan ge undantag från behörighetskravet/en. Stockholms konstnärliga högskola kan bara ge undantag om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av utbildningen.

I din ansökan om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • Ett brev där du ansöker om reell kompetens/undantag och motiverar varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen trots att du inte har de officiella meriter/betyg som krävs.
  • Det CV som du skickar in tillsammans med din ansökan ska vara utförligt och styrkt med bilagor. Du kan styrka ditt CV med intyg från arbetsgivare, eller andra som du har arbetat tillsammans med, program, recensioner eller liknande. Ditt CV ska innehålla din yrkeserfarenhet inom det sökta konstområdet, men även andra yrkeserfarenheter som kan ge de kunskaperna som finns i målen för kandidatexamen. Eventuella utbildningar/kurser är också viktiga att ta med.

Efter sista ansökningsdag kommer vi att genomföra en individuell bedömning av dina meriter. I vissa fall kommer du att kallas till antagningsprov eller liknande innan du har fått besked om ifall din ansökan om validering av reell kompetens/undantag har godkänts. Detta beror då på ditt deltagande i proven och hur du presterar i dem ger oss ytterligare underlag för att bedöma din ansökan om validering av reell kompetens/undantag.

Särskild process vid programantagning på DOCH

Efter sista ansökningsdag till programmen på DOCH kallas sökande som ansökt om validering av reell kompetens/undantag till DOCH för att genomgå ett prov. Detta prov genomförs som en del av den individuella bedömning av om du uppfyller behörighetskraven genom reell kompetens. Du kommer att få ytterligare information om hur proven går till i kallelsen. DOCH prövar din reella kompetens och möjligheten att ge dig undantag baserat i hur du visar att du kan använda dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskraven. Vi gör därefter en övergripande bedömning baserat på din ansökan, inskickade meriter och hur du har löst uppgifterna i provet.