Institutionen för film och media

Film och media är en institution inom Stockholms konstnärliga högskola - en högskola som bedriver utbildning och forskning på konstnärlig grund. Här får du utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom din valda inriktning, både enskilt och i samarbete med andra studenter - allt med ett konstnärligt förhållningssätt.

IMG_6308.jpg

OM StDH, SKH och Institutionen för film och media

Film- och mediaproduktioner utgör idag en betydande del av många människors vardag och som på det sättet påverkar och utvecklar vårt samhälle genom sin unika förmåga att nå och kommunicera med en stor publik.

Frågan om vad som ses som kvalitet och vem som får tillgång till de verktyg och fönster som möjliggör distribution av innehåll är ständigt aktuell på institutionen för film och media. Området utvecklas mycket snabbt och förutsättningarna för en konstnär att verka där förändras ständigt, både beroende av finansierings- och distributionsformer men även av förändringar i samhället i stort. Vårt uppdrag som skola är att utveckla och bygga det konstnärliga självförtroende hos studenterna som är förutsättningen för ett långt och hållbart arbetsliv inom området.

Förmågan till samverkan mellan olika discipliner och områden är en viktig kompetens i dagens film- och medielandskap och Institutionen för film och media använder därför det kollaborativa skapandet som pedagogisk metod varvat med en utveckling av det individuella konstnärskapet. Tack vare högskolans många olika discipliner finns många möjligheter till gränsöverskridande projekt där nya metoder och uttryck kan utvecklas.

Som student eller medarbetare på institutionen deltar du i utvecklingen av utbildning och forskning på SKH som helhet och inom film och media specifikt. Institutionens utbildnings- och forskningsmiljö är under stark utveckling och det finns stora möjligheter till att själv vara med och utveckla verksamheten mot en framtida film- och mediamarknad.

Mål med utbildningarna

  • Studenterna ska utveckla sitt konstnärliga hantverkskunnande.
  • Studenterna ska förberedas att driva utvecklingen inom film och media framåt.
  • Utbildningen ska lära studenterna flexibilitet, samarbete och kommunikation.
  • Studenterna ska lära sig reflektera kring den egna praktiken.
  • Studenterna ska på olika nivåer bli rustade att verka globalt inom film och media.

Sök en utbildning

Konst och kultur är hjärtat i vårt samhälle. Det är genom konst och kultur som många våra värderingar formas, revideras och utmanas. I ett öppet samhälle är konst inte något fast och orubbligt i händerna på en elit utan en flytande och formbar rörelse av röster och blickar. Aldrig statisk, ständigt i förvandling, en spegling av mångfalden i samhället.

Idag koncentreras 70% alla verksamma konstnärer i de svenska storstäderna, varav 50% bara i Stockholm. En alltför liten del av de självförsörjande konstnärerna i Sverige har utländsk bakgrund, variation på social bakgrund är fortfarande begränsad och inom vissa konstnärliga fält är könsfördelningen ojämn. Konsten behöver spegla världens mångfald och den kan inte lämnas åt en begränsad, homogen grupp.

Har du en stark kreativ drivkraft, känner att du har ett eget sätt att se, sitter på berättelser som du saknar i dagens utbud så skall du inte backa för inre och yttre tryck att "du kan inte".

Konsten behöver alla, konsten behöver Dig. På StDH har du möjligheten att vara med och sätta kursen för framtidens kultur, att ge din prägel på film och media i en svensk och internationell kontext.

Välkommen att söka till en av våra kurser. Skolan är avgiftsfri och CSN grundande.

På sidan Hitta utbildning kan du se alla kurser och program på Stockholms konstnärliga högskola.

Personal_Film-o-Media.jpg

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss på institutionen för film och media.

Pedagogiken på Film och Media

Pedagogiken på Film och Mediainstitutionen utgår från ett konstnärligt förhållningssätt till idéutveckling och hantverksinlärning. Undervisningen strävar mot att utveckla studenternas teoretiska och praktiska kunskap. I teamövningar stärks studenternas personliga uttryck och samarbetsförmåga.

  • Studenternas gemensamma lärandemål är formulerade i kursplanerna. Lärandet sker också i individuella utbildningsrelationer med lärare och andra studenter.
  • Den individuella utbildningsrelationen mellan student och lärare utgår från handledning med ett coachande förhållningssätt samt vägledning till självlärande.
  • Utbildningsrelationen studenter emellan utgår från ett gemensamt skapande och ansvarstagande. Studenterna har eget ansvar för sitt lärande och för sina samarbeten.
  • Under utbildningen gör studenterna övningar där teori, analys och idéutveckling omsätts i konstnärlig praktik med ökande svårighetsgrad. Studenterna förväntas också reflektera över sitt eget lärande och sina erfarenheter av de konstnärliga processerna.