Organisation

ORIG_Organisationsschema_160829.png

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är SKH:s högsta beslutande organ. Den består av nio ledamöter utsedda av regeringen, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter utsedda genom val. Personalorganisationen deltar i styrelsemötena och har yttranderätt men inte rösträtt. Ordförande är Kåre Bremer.

Presentation av styrelsen

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder verksamheten närmast under styrelsen. Rektor är ledamot i högskolestyrelsen. Rektor ansvarar för att sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Rektor ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Vicerektor för forskning

Vicerektor för forskning har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för forskningscentrets verksamhet, inklusive forskarutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Dekaner

De tre dekanerna har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för den lokala högskolans verksamhet, inklusive utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Högskoledirektör

Högskoledirektören har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för förvaltningens verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Bibliotekschef

Bibliotekschefen har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för bibliotekets verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Kärnverksamhet och verksamhetsstöd

Verksamheten består av kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Kärnverksamheten leds av konstnärligt meriterade lärare med chefsuppdrag som dekan, vicerektor för forskning eller prefekt. Dessa ansvarar för att bedriva och leda utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Det högskolegemensamma verksamhetsstödet är organiserat i förvaltningen, som leds av en högskoledirektör, samt biblioteket som leds av en bibliotekschef. Förvaltningen är indelad i avdelningar som leds av avdelningschefer (eller motsvarande).

Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Presentation av NUF och nämndens ledamöter.

Tre skolor inom högskolan

DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska högskola (StDH) leds av en lärare med uppdrag som dekan. Dekanerna utses av och rapporterar till rektor.

Skolorna ansvarar för den verksamhet som är placerad vid skolan, det vill säga i huvudsak kärnverksamhet bestående av utbildning, forskning och samverkan samt lokalt verksamhetsstöd. DOCH och StDH är organiserade i institutioner.

SKH:s kollegiala organisation

Org.schema_kort_ORANGE_SV_161021.png

Dokument:

Arbetsordning 2017-02-22

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Policy och anvisningar mot diskriminering och trakasserier