Tillsatta anställningar

Här listar vi beslut om anställning.

Hur du överklagar ett beslut
Eventuellt överklagande av beslutet ska ha inkommit senast tre veckor från nedanstående anslagsdatum till Överklagandenämnden för högskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm. Den som skriver och överklagar skall ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas. Skrivelsen skall vara undertecknad och försedd med namnförtydligande, den klagandes postadress samt telefonnummer under dagtid.