Doktorandhandbok

Allmän studieplan

För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan (ASP). Vid SKH beslutas dessa av nämnden för utbildning och forskning (NUF) och ska ange följande:

 • det huvudsakliga innehållet i utbildningen
 • krav på särskild behörighet
 • de övriga föreskrifter som behövs

Länk till allmän studieplan Performativa och mediala praktiker

 

Individuell studieplan

Forskarutbildningen är individuell för varje doktorand och innehållet i utbildningen ser olika ut för var och en, även om man studerar inom samma ämne. Högskoleförordningen föreskriver därför att en individuell studieplan (ISP) ska upprättas för varje doktorand.

ISP:n kan ses som ett kontrakt mellan doktorand, handledare och institution och planen upprättar doktorand och handledare gemensamt. ISP:n ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och handledaren ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. Nyantagna doktoranders ISP:er ska vara fastställda senast tre månader efter påbörjad utbildning.

Den individuella studieplanen ska bland annat innehålla

 • högskolans och doktorandens åtaganden
 • en tidsplan för doktorandens utbildning och genomförande av doktorandprojektet
 • avklarade kurser
 • genomförd och planerad institutionstjänstgöring
 • en beskrivning av hur handledningen är upplagd

Studieplanen ska vara daterad och underskriven av doktoranden, huvudhandledaren, prefekt (eller motsvarande) vid respektive institution samt forskarutbildningsansvarig.

ISP:erna bereds först i forskarutbildningsutskottet och fastställs sedan formellt av NUF.

Mall för individuell studieplan

 

Antagning och behörighet till forskarutbildning

Lediga utbildningsplatser inom Stockholms konstnärliga högskolas (SKH) forskarutbildning ska lysas ut offentligt samt publiceras på högskolans anslagstavla och hemsida. Tillträde till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningens kap 6 och 7.

Antagning till forskarutbildning regleras av SKH:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå:

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Detaljerad information om hur ansökan till forskarutbildning går till finns här:

Antagningsprocess för utbildning på forskarnivå

De grundläggande och särskilda behörighetskraven anges i den allmänna studieplanen.

Allmän studieplan Performativa och mediala praktiker

 

Registrering i Ladok

 

 

Handledning

Doktorander har rätt till handledning och minst två handledare ska utses, varav en huvudhandledare.

Huvudhandledaren ska vara en lärare med lämplig erfarenhet och anställd vid SKH. Den biträdande handledaren kan vara knuten till andra institutioner, till exempel vara en specialist inom ett visst område.

Huvudhandledare anställs på 5% av heltid (ca 80 timmar/år) och biträdande handledare 3% av heltid (ca 50 timmar/år). Inom ramen för denna tid ska följande rymmas; möten handledare och doktorand, handledarens förberedelsetid, medverkan i del- och slutseminarier, möten med SKH:s handledarkollegium m.m.

Enligt högskolelagen har en doktorand som begär det rätt att byta handledare. För att försöka lösa problemen så bra som möjligt har SKH följande rutiner för handledarbyten:

 1. En doktorand som upplever problem med handledningen ska i första hand kontakta sin handledare för att diskutera vad som inte fungerar och varför.
 2. Om man inte lyckas komma till en lösning, eller om doktoranden av någon anledning inte kan diskutera detta med sin handledare, kan doktoranden vända sig till forskarutbildningsansvarig.
 3. Doktoranden gör en skriftlig anmälan om att hen vill genomföra ett byte och lämnar den till forskarutbildningsansvarig.
 4. Tillsammans med forskarutbildningsansvarig diskuterar doktoranden vem den nya handledaren skulle kunna vara. Forskarutbildningsansvarig kontaktar därefter handledaren.

Beslut om handledare tas av rektor efter förslag från NUF.

Läs SKH:s föreskrifter om handledning och andra resurser här.

 

Tidrapportering

En doktorand har rätt att få sin anställning förlängd – så kallad prolongation – med motsvarande tid som hen varit sjuk- eller föräldraledig, tjänstgjort inom totalansvaret eller haft olika förtroendeuppdrag, till exempel studentfackliga uppdrag eller nämndarbete. Anställningen förlängs också med motsvarande tid som doktoranden haft institutionstjänstgöring (inklusive eventuell förberedelsetid).

Underlag för beräkning av prolongationen är huvudsakligen de uppgifter som hämtas från Primula Egenrapportering (exempelvis föräldraledighet och sjukfrånvaro), men för att få kännedom om övrig frånvaro krävs även att doktoranden lämnar in sina tidrapporter. Rekommendationen är att vara noga med att löpande rapportera sin tid, det brukar vara svårt att komma ihåg enstaka timmar i efterhand.

Tidrapporterna fylls i månads- eller halvårsvis. Rapporterna för 1 januari-30 juni ska vara forskningskansliet tillhanda senast 15 juni och rapporterna för 1 juli-31 december senast 15 december. Sista-datumen är satta för att vi terminsvis måste rapportera in uppgifter om doktorandernas aktivitet och försörjning till Statistiska centralbyrå .

Doktoranden ansvarar för att tidrapporterna är attesterade av prefekten vid den egna institutionen innan de skickas till forskningshandläggaren vid forskningskansliet. Tidrapporterna attesteras därefter även av Forskarutbildningsansvarig.

Läng till blankett Rapportering av forskarstuderandes tidsanvändning

 

Rapportering av aktivitet och försörjning i Ladok

SKH är skyldig att terminsvis rapportera in uppgifter om doktorandernas aktivitet och försörjning till Statistiska centralbyrån. Rapporteringen görs i Ladok av forskarutbildningshandläggaren vid forskningskansliet.

Underlag för rapportering av aktivitet och försörjning är doktorandernas tidrapporter (läs mer under tidrapportering ovan) samt utdrag från Primula som tillhandahålls av HR-avdelningen.

 

Kurser

Det finns tre olika typer av kurser och poänggivande moment inom forskarutbildningen:

Kurser

Kurser har en fastställd kursplan med en kurskod. Vanligast är att huvudhandledaren står som examinator för kursen, men det kan även vara någon annan examinator.

När en doktorand har gått en kurs ska kurspoängen rapporteras in i Ladok. Examinatorn skickar då in ett kursintyg med följande information:

 1. Doktorandens namn och personnummer
 2. Kursens namn på svenska och engelska
 3. Datum för slutförd kurs
 4. Examinator (som skriver under intyget) samt examinatorns titel

Länk till intygsmall

De obligatoriska kurserna inom SKH:S forskarutbildning omfattar 45 hp. Dessa är:

 • Kunskapsutveckling i konstnärlig forskning, 7,5 hp
 • Metod och metodologi i konstnärlig forskning, 7,5 hp
 • Dokumentationsprocesser i konstnärlig forskning, 7,5 hp
 • Exposition av konstnärlig forskning, 7,5 hp
 • Doktorandseminarier, 15 hp (kursen löper genom hela utbildningen och rapporteras in i slutet)

(Länka till kursplanerna)

 

Andra poänggivande moment

Andra poänggivande moment är individuellt utformade beting som inte går under benämningen kurs. Det kan till exempel vara individuella läskurser där specifika frågeställningar undersöks genom ett visst material. Dessa poänggivande element planeras med och examineras av doktorandens handledare.

För att momentet ska kunna registreras inom doktorandens forskarutbildning bör följande dokumentation finnas:

 1. En beskrivning av det poängsatta momentet. Denna beskrivning görs av handledaren i samarbete med doktoranden innan momentets genomförs, och beskrivningen skickas till forskarutbildningsansvarig.

  Mall för dokumentation av andra poänggivande dokument
   
 2. Ett examinationsunderlag, där följande information framgår:
 • doktoranden namn och personnummer
 • momentets namn på svenska och engelska
 • datum för momentets avslutande
 • antal högskolepoäng
 • examinators (handledarens) underskrift

  Mall för intyg annat poänggivande moment

Momentet bör också skrivas in den individuella studieplanen, i fall det inte redan är inkluderat där.

 

Tillgodoräknanden

I de fall en doktorand läst kurser vid andra högskolor (det vill säga kurser som inte ges vid eller har faställts av SKH) ska poängen rapporteras som ett tillgodoräknande. Detta kan gälla såväl kurser på grund- och avancerad nivå som på forskarnivå. Det är huvudhandledaren som godkänner att kurser som har tagits utanför SKH tillgodoräknas i Ladok, och hur många högskolepoäng de ska motsvara.

För rapportering av tillgodoräknande behövs två intyg: 

 1. Ett intyg om avklarad kurs från det aktuella lärosätet. Intyget ska innehålla:
 • doktorandens namn och personnummer
 • kursens namn på svenska och engelska
 • datum för slutförd kurs
 • examinator (som skriver under intyget) samt examinatorns titel 

Intyg från examinator (oftast handledaren) om att kursen ska tillgodoräknas forskarutbildningen. Detta intyg ska innehålla:

 • doktorandens namn och personnummer
 • datum för tillgodoräknande
 • antal högskolepoäng (notera att examinator här kan ange en annan poängsumma än i intyget från lärosätet. Om kursen t.ex. omfattar 10 hp på avancerad nivå, kan handledaren bedöma att kursen är värd 7,5 hp på forskarnivå).

  Mall för examinators intyg Godkännande tillgodoräknande (dvs intyg nr 2)

Del- och slutseminarier

Checklista delseminarier

Mall Underlag för delseminarium/slutseminarium/disputation vid Stockholms konstnärliga högskola

 

Disputation och examen

 

Resurser

Doktorander vid Stockholms konstnärliga högskola har tillgång till en fastställd summa projektmedel för hela utbildningstiden för att kunna genomföra sina konstnärliga forskningsprojekt (summan kan dock komma ändras framöver om SKH:s forskningsanslag ändras). Därutöver har de tillgång till 10 000 kr/år för att kunna åka på konferensresor eller dylikt.

Doktorandernas projekt finansieras med statliga anslagsmedel, vilket innebär att högskolan måste följa gällande redovisningslagar. Alla anställda vid SKH måste exempelvis följa högskolans representation- och resepolicy och allt som köps in (utrustning, böcker m.m) är högskolans egendom. Projektmedlen kan inte användas till resor till och från SKH.

Doktoranden ska regelbundet följa upp förbrukningen av sina projektmedel. För aktuellt saldo kontaktas forskningshandläggaren vid forskningskansliet.

För utförlig information om hur anställningar och utlägg m.m inom ramen för doktorandprojekten ska hanteras, se Handbok för forskningsprojekt på intranätet.

 

Studieuppehåll, avbrott i studier

 

Anställning som doktorand

 

Institutionstjänstgöring

Enligt högskoleförordningen ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Omfattningen av institutionstjänstgöringen förhandlar doktoranden om med sin prefekt. Lämpligen sammanfattar doktorand och prefekt det de kommit överens om i en tjänstgöringsplan.

Mall tjänstgöringsplan

En doktorand har rätt att få sin anställning förlängd med motsvarande tid som hen haft institutionstjänstgöring. Läs mer om detta under stycket Tidrapportering ovan.