Itte Lundgren

Teorin i praktiken – eller praktiken i teorin?

Forskare: Itte Lundgren

Itte Lundgrens projekt ”Teorin i praktiken – eller praktiken i teorin?” har som mål att producera ett material som kan fungera som ett verktyg och en idébank för att utveckla den pedagogiska processen, med speciellt sikte på den konstnärliga kompetensen. Syftet är att hitta nya vägar till ett lustfyllt, kreativt och effektivt lärande för operastudenter. I projektet undersöks om ett riktat undervisningsmaterial kan förenkla och förbättra operastudenters instuderingar och fördjupa deras tolkningar. Itte är lektor i gehör och musiklära.

Mål och syfte

Målet med projektet är att producera ett material som kan fungera som ett verktyg och en idébank för att utveckla den pedagogiska processen, med speciellt sikte mot den konstnärliga kompetensen.

Syftet med projektet är att hitta vägar till ett lustfyllt, kreativt och effektivt lärande för operastudenter. Musikteori och gehörslära har av hävd inte haft någon framträdande roll inom operautbildningar i Sverige. En teori är att det, åtminstone delvis, beror på att det material som använts i undervisningen av studenterna uppfattats som avlägset och irrelevant, som torrt och tråkigt och utan anknytning till deras musikaliska vardag.

Forskaren har under de tjugo år som hon arbetat på Operahögskolan i Stockholm kontinuerligt framställt undervisningsmaterial som hämtats ur opera- och romanslitteraturen och har upplevt att detta stimulerat studenterna till arbetsinsatser som annars inte varit möjliga. Studenterna har upplevt arbetet som lustfyllt på ett helt annat sätt än när de arbetat med rena etyder, och kunskaperna har kunnat befästas betydligt starkare när de har utgått från material som de även arbetat med på annat sätt, i en reell situation. I det här projektet vill forskaren undersöka om det är möjligt att nå ännu längre med ett mer genomarbetat undervisningsmaterial.

Forskningsfrågor

Är det möjligt att med ett riktat undervisningsmaterial förenkla och förbättra operastudenters instuderingar och fördjupa deras tolkningar? Kan detta då också förstärka den konstnärliga processen och ge studenterna verktyg för en än mer personlig gestaltning?

Så här kommer projektet att genomföras

I den första fasen kommer ett material som utgår från befintlig, såväl äldre som nyare, opera- och romansrepertoar att sammanställas. Tanken är att skapa arbetsuppgifter av allehanda slag som studenterna sedan får arbeta med under en tid. I nästa skede kommer studenternas synpunkter och reflektioner att samlas in och sammanställas. Materialet kommer sedan, efter eventuella kompletteringar och ändringar, att presenteras i form av ett verktyg och en idébank som kan användas för att utveckla den pedagogiska processen med speciellt sikte mot den konstnärliga kompetensen.

Tidplan

Den första fasen, materialsammanställningen, är tänkt att färdigställas under våren 2017. Efter att ha arbetat praktiskt med materialet kommer en utvärdering att göras, såväl av studenter som kollegor, och därefter görs en komplettering av materialet och en beskrivning av processen.

Slutpresentation av projektet

Projektet kommer att resultera dels i ett praktiskt arbetsmaterial för operasångare, dels i en skriftlig sammanställning av den undersökning ska göras efter att materialet använts en tid.

Beskrivningen av processen och arbetsmaterialet kommer att presenteras vid ett seminarium efter fas två. Det praktiska arbetsmaterialet kommer sedan att spridas inom ett flertal befintliga nätverk.