Vanja Hamidi Isacson

Flerspråkigt narrativ

Forskare: Vanja Hamidi Isacson

Vanja Hamidi Isacson är doktorand i Performativa och mediala praktiker - med inriktning scenkonst. Forskningsprojektet Flerspråkigt narrativ undersöker relationen mellan flerspråkighet och narrativ samt vilka kommunikativa respektive symboliska funktioner som flerspråkighet och translanguaging får i ett antal dramatiska verk.

Mål och syfte

Huvudsyftet i Vanja Hamidi Isacsons forskningsprojekt är att undersöka vilka narrativ som flerspråkigheten möjliggör och hur ett växelvis användande av språk (s.k. translanguaging) kan fungera som ett dramaturgiskt verktyg för en dramatiker och dramaturg. Vidare syftar projektet till att undersöka vilka begränsningar och svårigheter språkväxlingen kan medföra samt till att undersöka flerspråkighetens symboliska funktioner, som rör makt, motstånd och identitet. 

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att utmana och bryta enspråkighetsnormen, samt att göra motstånd mot nationalistiska och rasistiska ideologier som strävar efter språklig och kulturell homogenitet.

Forskningsfrågor

Vilka berättelser och rollkaraktärer genererar flerspråkigheten? Hur kan translanguaging användas dramaturgiskt och vilka symboliska funktioner kan flerspråkighet och translanguaging ha i den dramatiska texten? 

Så här kommer projektet att genomföras

Genom ett antal konstnärliga delprojekt kommer Vanja Hamidi Isacson att utveckla och skriva flerspråkiga dramatiska texter i olika former: skisser, scener och hela verk. De valda språken kommer att variera för varje projekt.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med flerspråkiga skådespelare och regissörer. Forskningsmetoden för arbetet inkluderar ett antal workshops tillsammans med de flerspråkiga skådespelarna och regissörerna samt perioder av skrivande och översättning. Varje projekt är tänkt att avslutas med en reading.

Genom att utarbeta dessa verk och parallellt skriva arbetsdagbok, verkberättelser och slutligen en övergripande reflekterande text undersöker och besvarar Vanja Hamidi Isacson sina forskningsfrågor. 

Delprojekten kommer att variera i omfattning (verkens längd och antal skådespelare). Under det första året (2017-2018) kommer Vanja Hamidi Isacson att genomföra två projekt som redan är etablerade samarbeten med två olika teatrar. 

Tidplan

Den avslutande avhandlingen beräknas vara klar hösten 2021.

Slutpresentation av projektet

Den övergripande reflekterande texten samt de olika verken och respektive verkberättelse kommer att publiceras i både en pappersversion och en nätversion.