Marius Dybwad Brandrud

Filmiska subjekt och ansvar

Forskare: Marius Dybwad Brandrud

Marius Dybwad Brandruds doktorandprojekt ”Filmiska subjekt och ansvar” undersöker möjligheter i att betrakta en film som ett subjekt i egen rätt och vad det innebär för frågor om ansvar i en filmisk praktik. Forskningen bedrivs huvudsakligen med filmiska medel, men också genom relaterad text- och filmanalys inom framför allt filosofi och filmteori. Projektet redovisas främst filmiskt via länkar på internet. Marius är doktorand i film och media.

Mål och syfte 

Projektet undersöker hur en film kan tänkas som ett subjekt i egen rätt och hur den filmiska processen kan betraktas som tillblivelsen av ett sådant subjekt. Att tänka sig en film som ett subjekt i egen rätt syftar till att röra sig från idén om att en film är en film om något, till idén om att en film är något singulärt, något i sig självt. Undersökningen intresserar sig särskilt för vilken betydelse detta får för frågor kring ansvar i en filmisk praktik.

Forskningsfrågor

Vad är ett filmiskt subjekt? Hur blir det till? Vad är ansvar i en filmisk praktik? Hur hänger dessa frågor ihop?

Så här kommer projektet att genomföras 

Forskningen bedrivs främst med filmiska medel, men även i nära dialog med text- och filmanalys framför allt inom filosofi och filmteori.

Tidplan 

50%-seminarium hösten 2017. Disputation 2019.

Slutpresentation av projektet 

Forskningen redovisas företrädesvis i filmisk form och tillgängliggörs via internet-länkar.