E-böcker, tidskrifter och artiklar

Ebok.jpg

E-böcker:

EBRARY (Proquests samling av e-böcker) - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord.

Innehåller drygt 746.000 e-böcker inom ett stort antal ämnen, bland dem drygt 3000 om teater & drama, 1000 om radio, 600 om film, 500 om film, 260 om opera.

Contains slightly more than 746,000 e-books covering a substantial number of subjects, among them roughly more than 3000 on theater & drama, 1000 on radio, 600 about filme 260 about opera.


 

E-tidskrifter och artiklar:

JSTOR (Ithaka) - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord.

Innehåller arkivsamlingar av akademiska tidskriftsnummer inom bland annat konst & konsthistoria, film, scenkonst och musik. Vad som tillhör en tidskrifts arkivsamling definieras av de olika förlagen till ett visst tidsintervall som måste passeras efter publiceringen av ett visst tidskriftsnummer. De flesta tidskriftsnummer läggs till arkivsamlingarna tre till fem år efter det att de publicerats.

Contains archival issues of academic journals in art & art history, film, performing arts, music, among other subjects. A journal's collection of archival issues is defined by each publisher according to a set number of years that must pass after an issue's publication. Most issues are added to the archival collection of a journal within three to five years of being published.


ProQuest  Performing Arts Periodicals Database- - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord

Denna databas tillhandahåller indexering och sammanfattningar från över 260 internationella tidskrifter samt fulltext från fler än 100 av dem. Den innehåller för närvarande en halv million referenser, varav de flesta från de sista tio åren av varje tidskrift. IIPA täcker ett brett spektrum av konstarterna och underhållningsbranschen – inkluderande dans, drama, teater, musikteater, cirkus, opera, film, television och mycket mer.

This database provides indexing and abstracts from more than 260 international periodicals, plus full text for more than 100 of the indexed journals. The database currently includes half a million records, the majority from the most recent ten years of each journal. IIPA covers a broad spectrum of the arts and entertainment industry - including dance, drama, theater, musical theater, circus, opera, film, television and more.


EBSCO Academic Search Premier - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord.

Denna multi-disciplinära databas ger tillgång till fulltext för mer än 4 600 tidskrifter, inklusive fulltext för nästan 3 900 sakkunniggranskade titlar. Den erbjuder också indexering och sammanfattningar av över 8 500 tidskrifter och tillhandahåller information om nästan alla ämnen för akademiska studier; datavetenskap, ingenjörskonst, fysik, kemi, språk och lingvistik, konst och litteratur, medicin, etik, och många andra.

This multi-disciplinary database provides full text for more than 4,600 journals, including full text for nearly 3,900 peer-reviewed titles. In addition to the full text, this database offers indexing and abstracts for more than 8,500 journals. This scholarly collection offers information in nearly every area of academic study including: computer sciences, engineering, physics, chemistry, language and linguistics, arts & literature, medical sciences, ethnic studies, and many more.

Periodicals Index Online - inloggning via högskolan. För studenter eller personal vid SKH även fjärrinloggning via lösenord.

Denna databas innehåller över 20 miljoner artiklar publicerade i mer än 6 000 periodiska skrifter sedan 1665. Den kombinerar stor ämnesbredd med täckning långt tillbaka i tiden. Den omspänner 37 viktiga ämnesområden inom konst, humaniora och samhällsvetenskaperna och erbjuder stor variation inom dessa områden. Den möjliggör för  studenter på grund- och avancerad nivå liksom för forskare att snabbt lokalisera alla de artiklar som är relevanta för deras speciella studieområde.

This database contains over 20 million articles published in over 6,000 periodicals going as far back as 1665. It combines a broad subject base with deep chronological coverage. It spans 37 key subject areas in the arts, humanities and social sciences and offers great variety within these disciplines. It enables undergraduate, graduate and researchers quickly to locate every article relevant to their particular field of study.

Academic Search Elite (endast via Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Artiklar i fulltext från mer än 2 000 tidskrifter och referenser och abstracts till mer än 3 500 tidskrifter. Bred ämnestäckning med tyngpunkt på humaniora och samhällsvetenskap.
Möjlighet att samsöka andra databaser från EBSCOhost, t ex Eric, Historical Abstracts och LISTA.

New York Times (1851-2007) with Index (1851-1993) via lånekort från Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek
Fulltextdatabas med möjlighet till både ämnes- och fulltextsökning.

Artikelsök via lånekort Stockholms Stadsbiblioteket
En databas där Bibliotekstjänst förtecknar artiklar från stora delar av den svenska periodiska litteraturen - dagstidningar och tidskrifter. Fram till 1997 ingår även årsböcker.
Från 2004 och framåt finns länkar till fulltexter i vissa dagstidningar.

Retriever/Mediearkivet - inloggning via password och lösenord både från SKHs nät samt externt.
Databasen innehåller artiklar i fulltext från ett 40-tal dagstidningar och tidskrifter, bl.a. Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Moderna tider och Svenska dagbladet.

Ebsco masterfile premier via lånekort Stockholms Stadsbiblioteket
Ebsco masterfile premier innehåller referenser till ca 2000 internationella tidskrifter inom bl a humaniora och samhälls-vetenskaperna, många i fulltext.

Norart
Referenser till artiklar från 440 norska och nordiska tidskrifter och årsböcker från 1980 och framåt.

Nya Lundstedt - dagstidningar
Bibliografi över svenska dagstidningar under 1900-talet.

Svenskt pressregister (SVEP)
En förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar från 1880 och framåt. Fritt tillgängliga på Internet från 1904 till 1911.

DOAJ - Directory of Open Access Journals - E-tidskrift
Här kan du söka tidskriftsartiklar i fulltext ur kvalitetsgranskade Open Access tidskrifter.

Project MUSE (Online) (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)
Ett samarbete mellan bibliotek och förlag som möjliggör fulltextsökning i vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

Social Sciences Citation Index (endast Stockholms stadsbibliotek, Kungl. biblioteket, eller Stockholms universitetsbibliotek)

Databasen omfattar över 1.700 av världens ledande samhälls-vetenskapliga tidskrifter inom ett brett spektrum av ämnesområden. Databasen innehåller också individuellt utvalda, relevanta artiklar från över 3.300 av världens ledande vetenskapliga och tekniska tidskrifter. Täckning: 1986-

Philosopher's index (Online) via KB:s lånekort
Referensdatabas som innehåller författarskrivna abstracts som omfattar akademisk forskning publicerad i tidskrifter och böcker inklusive bidrag till antologier och bokrecensioner. The Philosopher’s Index omfattar forskning publicerad sedan 1940 i 570 tidskrifter från 43 länder på en mängd olika språk.